Analizy i badania

Jak długo potrwa spadek cen paliw?

<p>Zgodnie z danymi firmy E-petrol, pomiędzy lipcem a grudniem 2014 r. cena benzyny E95 obniżyła się o 13,2%, a oleju napędowego o 11,5%. Celem poniższej analizy jest wyjaśnienie przyczyn odnotowanego w ostatnim półroczu spadku cen paliw oraz ustalenie czy ma on trwały charakter.</p>

>

Po osi?gniętym minimum cen ropy w czasie globalnego kryzysu finansowego (ok. 35$/baryłkę), od 2009 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach. Wynikał on ze zwiększonego popytu na ten surowiec, w szczególności ze strony Chin, przy podaży ograniczanej przez niestabilność polityczn? wśród jego znacz?cych producentów (Irak, Libia, Syria, Iran). Wyższe ceny ropy sprawiły, że w Stanach Zjednoczonych od 2011 r. opłacalne stało się wydobycie ropy naftowej z łupków na masow? skalę. Większa podaż ropy naftowej ze strony USA, a także relatywna stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie w ostatnim roku, w poł?czeniu ze spowolnieniem gospodarczym w Chinach doprowadziły do sytuacji, w której od pocz?tku zeszłego roku światowa podaż ropy zaczęła przewyższać popyt (przez pierwsze trzy kwartały 2014 r. średnio o ok. 1%). Od połowy czerwca 2014 r. odnotowano silny spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach (cena ropy Brent spadła pomiędzy czerwcem 2014 r. a styczniem br. o ok. 57%), który był rezultatem wyżej wymienionej nadpodaży i nasilaj?cych się oczekiwań rynku na jej dalsze istotne zwiększenie w wyniku spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego. Spadek cen ropy stał się głównym tematem spotkania krajów OPEC odpowiadaj?cych za ponad 40% światowej produkcji ropy, które odbyło się pod koniec listopada ub. r. Część producentów zrzeszonych w kartelu (m.in. Wenezuela, Iran) opowiadało się za wspólnym ograniczeniem produkcji, w celu zmniejszenia światowej podaży i zahamowania spadku cen ropy naftowej. Takiej propozycji sprzeciwiła się Arabia Saudyjska, będ?ca największym producentem ropy w OPEC (ok. 13% światowej produkcji). Naszym zdaniem miała ona ku temu dwa powody. Pierwszym z nich była obawa przez utrat? udziału w rynku w sytuacji ograniczenia produkcji, przy jednocześnie rosn?cych mocach wytwórczych w USA w wyniku rewolucji łupkowej. Drugim powodem była próba osłabienia sektora łupkowego w USA. Średnia cena ropy za baryłkę, przy której wydobycie ropy z łupków staje się nieopłacalne wynosi ok. 70$ (cena ta różni się w zależności od złoża). Obecnie ceny ropy znajduj? się istotnie poniżej tego poziomu, co oznacza, że wydobycie ropy z łupków przy obecnych kosztach i cenie ropy w wielu przypadkach jest nieopłacalne. W przypadku Arabii Saudyjskiej niska ceny ropy ma ograniczony wpływ na rentowność przemysłu wydobywczego, ponieważ koszty wydobycia w tym kraju ze względu na warunki geologiczne s? najniższe na świecie (ok. 4-6$/baryłkę). Zakładamy, że w najbliższym czasie USA nie ograniczy produkcji w istotny sposób (zahamowane zostan? nowe inwestycje, lecz bież?ca produkcja zostanie w krótkim okresie podtrzymana z akceptacj? ponoszonych strat wynikaj?cych z nierentownej działalności), dlatego też nie oczekujemy znacz?cego spadku podaży ropy w 2015 r. W konsekwencji oczekujemy, że przy założeniu prognozowanego przez nas spowolnienia wzrostu PKB w Chinach (7,1% w 2015 r. wobec 7,4% w 2014 r.) podaż ropy naftowej będzie nadal przewyższać zgłaszany na ni? popyt. Będzie to sprzyjało utrzymywaniu niskich cen tego surowca w całym 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Jak długo potrwa spadek cen paliw?

<p>Zgodnie z danymi firmy E-petrol, pomiędzy lipcem a grudniem 2014 r. cena benzyny E95 obniżyła się o 13,2%, a oleju napędowego o 11,5%. Celem poniższej analizy jest wyjaśnienie przyczyn odnotowanego w ostatnim półroczu spadku cen paliw oraz ustalenie czy ma on trwały charakter.</p>

>

Po osi?gniętym minimum cen ropy w czasie globalnego kryzysu finansowego (ok. 35$/baryłkę), od 2009 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach. Wynikał on ze zwiększonego popytu na ten surowiec, w szczególności ze strony Chin, przy podaży ograniczanej przez niestabilność polityczn? wśród jego znacz?cych producentów (Irak, Libia, Syria, Iran). Wyższe ceny ropy sprawiły, że w Stanach Zjednoczonych od 2011 r. opłacalne stało się wydobycie ropy naftowej z łupków na masow? skalę. Większa podaż ropy naftowej ze strony USA, a także relatywna stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie w ostatnim roku, w poł?czeniu ze spowolnieniem gospodarczym w Chinach doprowadziły do sytuacji, w której od pocz?tku zeszłego roku światowa podaż ropy zaczęła przewyższać popyt (przez pierwsze trzy kwartały 2014 r. średnio o ok. 1%). Od połowy czerwca 2014 r. odnotowano silny spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach (cena ropy Brent spadła pomiędzy czerwcem 2014 r. a styczniem br. o ok. 57%), który był rezultatem wyżej wymienionej nadpodaży i nasilaj?cych się oczekiwań rynku na jej dalsze istotne zwiększenie w wyniku spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego. Spadek cen ropy stał się głównym tematem spotkania krajów OPEC odpowiadaj?cych za ponad 40% światowej produkcji ropy, które odbyło się pod koniec listopada ub. r. Część producentów zrzeszonych w kartelu (m.in. Wenezuela, Iran) opowiadało się za wspólnym ograniczeniem produkcji, w celu zmniejszenia światowej podaży i zahamowania spadku cen ropy naftowej. Takiej propozycji sprzeciwiła się Arabia Saudyjska, będ?ca największym producentem ropy w OPEC (ok. 13% światowej produkcji). Naszym zdaniem miała ona ku temu dwa powody. Pierwszym z nich była obawa przez utrat? udziału w rynku w sytuacji ograniczenia produkcji, przy jednocześnie rosn?cych mocach wytwórczych w USA w wyniku rewolucji łupkowej. Drugim powodem była próba osłabienia sektora łupkowego w USA. Średnia cena ropy za baryłkę, przy której wydobycie ropy z łupków staje się nieopłacalne wynosi ok. 70$ (cena ta różni się w zależności od złoża). Obecnie ceny ropy znajduj? się istotnie poniżej tego poziomu, co oznacza, że wydobycie ropy z łupków przy obecnych kosztach i cenie ropy w wielu przypadkach jest nieopłacalne. W przypadku Arabii Saudyjskiej niska ceny ropy ma ograniczony wpływ na rentowność przemysłu wydobywczego, ponieważ koszty wydobycia w tym kraju ze względu na warunki geologiczne s? najniższe na świecie (ok. 4-6$/baryłkę). Zakładamy, że w najbliższym czasie USA nie ograniczy produkcji w istotny sposób (zahamowane zostan? nowe inwestycje, lecz bież?ca produkcja zostanie w krótkim okresie podtrzymana z akceptacj? ponoszonych strat wynikaj?cych z nierentownej działalności), dlatego też nie oczekujemy znacz?cego spadku podaży ropy w 2015 r. W konsekwencji oczekujemy, że przy założeniu prognozowanego przez nas spowolnienia wzrostu PKB w Chinach (7,1% w 2015 r. wobec 7,4% w 2014 r.) podaż ropy naftowej będzie nadal przewyższać zgłaszany na ni? popyt. Będzie to sprzyjało utrzymywaniu niskich cen tego surowca w całym 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin