Analizy i badania

Jak długo potrwa boom w budownictwie ?

<p style="text-align: justify;">Napływające w ostatnich miesiącach dane makroekonomiczne, jak również wyniki badań koniunktury wskazują na trwające obecnie silne ożywienie w budownictwie. Roczna odsezonowana dynamika produkcji budowlano-montażowej ukształtowała się w sierpniu br. na najwyższym poziomie od stycznia 2012 r., a więc od okresu boomu budowlanego związanego z EURO 2012. Krótko- i średnioterminowe perspektywy dla budownictwa w Polsce wyglądają korzystnie. Uważamy, że wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie wspierany przez rosnącą absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Wsparcie dla naszej oceny stanowi m.in. dalszy wzrost wskaźnika koniunktury GUS dotyczący wielkości portfela zamówień w budownictwie. Osiągnął on we wrześniu najwyższy poziom od 2008 r. Z punktu widzenia średnioterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego większe znaczenie ma jednak kształtowanie się aktywności w polskim budownictwie w horyzoncie kilku lat i odpowiedź na pytanie, jak długo potrwa obserwowany obecnie w tej branży boom. Poniższa analiza jest pierwszą z cyklu raportów o długookresowych perspektywach dla budownictwa. Następne przedstawimy w kolejnych MAKROmapach.</p>

>

Jedn? z głównych determinant dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w szczególności tej w segmencie obiektów inżynierii l?dowej i wodnej, jest tempo absorbcji środków unijnych. Środki te stanowi? duż? część finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Z poszczególnych programów operacyjnych, w największym stopniu na projekty budowlane przeznaczone s? środki w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Podczas poprzedniej unijnej perspektywy finansowej, w latach 2010-2015 dynamika wartości składanych wniosków o płatność w tym programie operacyjnym wykazywała wysok? korelację z tempem wzrostu produkcji budowlano-montażowej (49%) oraz produkcji w segmencie obiektów inżynierii l?dowej i wodnej (67%).

Doświadczenia zwi?zane z absorbcj? środków w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (por. wykres) wskazuj?, że szczyt dynamiki wartości wniosków o płatność w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak również dynamiki produkcji budowlano-montażowej przypadał na 2011 r., czyli pi?ty rok trwania perspektywy. Uważamy, że absorbcja środków w ramach obecnej perspektywy finansowej będzie miała podobny przebieg. Nasz? ocenę wspieraj? dane o procentowym wykorzystaniu środków unijnych (w programie Infrastruktura i Środowisko) na koniec września br., które kształtuje się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym momencie poprzedniej perspektywy. Oznacza to, że tempo absorbcji środków unijnych będzie najprawdopodobniej najszybsze w 2018 r. (pi?tym roku perspektywy 2014-2020). Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, w którym dynamiki inwestycji publicznych oraz produkcji budowlano-montażowej zwiększ? się w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Jednocześnie można oczekiwać, że boom w inwestycjach infrastrukturalnych zakończy się na przełomie lat 2018-2019. Zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszej prognozy zakładaj?cej przyspieszenie wzrostu inwestycji ogółem do 6,7% w 2018 r. z 3,0% w br.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy mog? być opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych. Ponadto, trudno jednoznacznie stwierdzić czy profil wykorzystania środków unijnych podczas obecnej perspektywy będzie zbliżony do tego w ramach perspektywy 2007-2013 ze względu na odbywaj?ce się w czasie jej trwania przygotowania do EURO 2012.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Jak długo potrwa boom w budownictwie ?

<p style="text-align: justify;">Napływające w ostatnich miesiącach dane makroekonomiczne, jak również wyniki badań koniunktury wskazują na trwające obecnie silne ożywienie w budownictwie. Roczna odsezonowana dynamika produkcji budowlano-montażowej ukształtowała się w sierpniu br. na najwyższym poziomie od stycznia 2012 r., a więc od okresu boomu budowlanego związanego z EURO 2012. Krótko- i średnioterminowe perspektywy dla budownictwa w Polsce wyglądają korzystnie. Uważamy, że wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie wspierany przez rosnącą absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Wsparcie dla naszej oceny stanowi m.in. dalszy wzrost wskaźnika koniunktury GUS dotyczący wielkości portfela zamówień w budownictwie. Osiągnął on we wrześniu najwyższy poziom od 2008 r. Z punktu widzenia średnioterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego większe znaczenie ma jednak kształtowanie się aktywności w polskim budownictwie w horyzoncie kilku lat i odpowiedź na pytanie, jak długo potrwa obserwowany obecnie w tej branży boom. Poniższa analiza jest pierwszą z cyklu raportów o długookresowych perspektywach dla budownictwa. Następne przedstawimy w kolejnych MAKROmapach.</p>

>

Jedn? z głównych determinant dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w szczególności tej w segmencie obiektów inżynierii l?dowej i wodnej, jest tempo absorbcji środków unijnych. Środki te stanowi? duż? część finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Z poszczególnych programów operacyjnych, w największym stopniu na projekty budowlane przeznaczone s? środki w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Podczas poprzedniej unijnej perspektywy finansowej, w latach 2010-2015 dynamika wartości składanych wniosków o płatność w tym programie operacyjnym wykazywała wysok? korelację z tempem wzrostu produkcji budowlano-montażowej (49%) oraz produkcji w segmencie obiektów inżynierii l?dowej i wodnej (67%).

Doświadczenia zwi?zane z absorbcj? środków w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (por. wykres) wskazuj?, że szczyt dynamiki wartości wniosków o płatność w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak również dynamiki produkcji budowlano-montażowej przypadał na 2011 r., czyli pi?ty rok trwania perspektywy. Uważamy, że absorbcja środków w ramach obecnej perspektywy finansowej będzie miała podobny przebieg. Nasz? ocenę wspieraj? dane o procentowym wykorzystaniu środków unijnych (w programie Infrastruktura i Środowisko) na koniec września br., które kształtuje się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym momencie poprzedniej perspektywy. Oznacza to, że tempo absorbcji środków unijnych będzie najprawdopodobniej najszybsze w 2018 r. (pi?tym roku perspektywy 2014-2020). Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, w którym dynamiki inwestycji publicznych oraz produkcji budowlano-montażowej zwiększ? się w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Jednocześnie można oczekiwać, że boom w inwestycjach infrastrukturalnych zakończy się na przełomie lat 2018-2019. Zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszej prognozy zakładaj?cej przyspieszenie wzrostu inwestycji ogółem do 6,7% w 2018 r. z 3,0% w br.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy mog? być opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych. Ponadto, trudno jednoznacznie stwierdzić czy profil wykorzystania środków unijnych podczas obecnej perspektywy będzie zbliżony do tego w ramach perspektywy 2007-2013 ze względu na odbywaj?ce się w czasie jej trwania przygotowania do EURO 2012.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.