Aktualności firm stowarzyszonych

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie TP- transakcje finansowe

<p style="text-align: justify;">W ostatnim czasie Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną [1] w zakresie dokumentacji podatkowej. Tym razem interpretacja dotyczy sporządzania dokumentacji, przeglądów oraz aktualizacji dokumentacji podatkowej w odniesieniu do transakcji finansowych (jak również innych transakcji i zdarzeń kontynuowanych w kolejnym lub kolejnych latach podatkowych).</p>

>

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje wskazane w przywołanej Interpretacji:

„(…) transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) – co do zasady – s? transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem nie ulega w?tpliwości, że w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporz?dzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przegl?dowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Zatem w przypadku, gdy w trakcie realizacji transakcji dojdzie np. do przedłużenia terminu spłaty kapitału lub odsetek, lub udzielenia kolejnej transzy pożyczki lub kredytu, lub zmiany wysokości oprocentowania, lub zmiany jakichkolwiek innych istotnych parametrów transakcji lub informacji wymienionych w art. 25a ust. 2b-2d updof lub art. 9a ust. 2b-d updop, podatnik jest obowi?zany do uwzględnienia informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej. Powyższe odnosi się zarówno do transakcji, jak i do innych zdarzeń.

Należy także zaznaczyć, że w przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przegl?du dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nast?piła żadna istotna zmiana, o której mowa powyżej, podatnik nadal jest obowi?zany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Wynika to m.in. z użycia spójnika „i” w wyrażeniu „przegl?dowi i aktualizacji” w art. 25a ust. 2g updof oraz art. 9a ust. 2g updop. Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporz?dzona za dany rok podatkowy, uwzględniaj?ca m.in. aktualne dane finansowe dotycz?ce zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika”.

Celem okresowych przegl?dów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji. Zatem aktualizowana co najmniej raz na rok podatkowy dokumentacja podatkowa, powinna zawierać aktualne informacje wymienione w art. 25a ust. 2b–2d updof lub art. 9a ust. 2b–2d updop wraz ze wszystkimi zaistniałymi istotnymi zmianami od momentu jej sporz?dzenia po raz pierwszy lub od momentu jej ostatniej aktualizacji, jeśli taka miała miejsce, do momentu najnowszej aktualizacji.

Podkreślenia wymaga także to, że zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej realizacji nie oznacza dokonania nowej transakcji, a zatem podatnik nie jest obowi?zany do sporz?dzenia od podstaw nowej dokumentacji podatkowej. Jest natomiast obowi?zany w takim przypadku dokonać okresowej aktualizacji sporz?dzonej wcześniej dokumentacji podatkowej w tym zakresie. Powyższe zasady przeprowadzania okresowych przegl?dów i aktualizacji dokumentacji podatkowych odnosz? się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ww. przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które s? kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynaj?cym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Wynika to z art. 11 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). Oznacza to także, że po wejściu w życie ww. przepisów, podatnicy s? obowi?zani do sporz?dzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynaj?cym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.”

Jako że w niniejszym piśmie Minister Finansów wyjaśnił tyko część w?tpliwości zwi?zanych z obowi?zkiem sporz?dzania dokumentacji, ich weryfikacji i aktualizacji, należy oczekiwać, że z czasem zostan? opublikowane kolejne wyjaśnienia m.in. w zakresie obliczania wartości progów dokumentacyjnych dla transakcji podatkowych.

[1] Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej (nr DCT.8201.6.2018).

  

KONTAKT

Anna Zaj?c
Tax Consultant
Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland(@)accace.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie TP- transakcje finansowe

<p style="text-align: justify;">W ostatnim czasie Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną [1] w zakresie dokumentacji podatkowej. Tym razem interpretacja dotyczy sporządzania dokumentacji, przeglądów oraz aktualizacji dokumentacji podatkowej w odniesieniu do transakcji finansowych (jak również innych transakcji i zdarzeń kontynuowanych w kolejnym lub kolejnych latach podatkowych).</p>

>

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje wskazane w przywołanej Interpretacji:

„(…) transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) – co do zasady – s? transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem nie ulega w?tpliwości, że w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporz?dzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przegl?dowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Zatem w przypadku, gdy w trakcie realizacji transakcji dojdzie np. do przedłużenia terminu spłaty kapitału lub odsetek, lub udzielenia kolejnej transzy pożyczki lub kredytu, lub zmiany wysokości oprocentowania, lub zmiany jakichkolwiek innych istotnych parametrów transakcji lub informacji wymienionych w art. 25a ust. 2b-2d updof lub art. 9a ust. 2b-d updop, podatnik jest obowi?zany do uwzględnienia informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej. Powyższe odnosi się zarówno do transakcji, jak i do innych zdarzeń.

Należy także zaznaczyć, że w przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przegl?du dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nast?piła żadna istotna zmiana, o której mowa powyżej, podatnik nadal jest obowi?zany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Wynika to m.in. z użycia spójnika „i” w wyrażeniu „przegl?dowi i aktualizacji” w art. 25a ust. 2g updof oraz art. 9a ust. 2g updop. Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporz?dzona za dany rok podatkowy, uwzględniaj?ca m.in. aktualne dane finansowe dotycz?ce zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika”.

Celem okresowych przegl?dów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji. Zatem aktualizowana co najmniej raz na rok podatkowy dokumentacja podatkowa, powinna zawierać aktualne informacje wymienione w art. 25a ust. 2b–2d updof lub art. 9a ust. 2b–2d updop wraz ze wszystkimi zaistniałymi istotnymi zmianami od momentu jej sporz?dzenia po raz pierwszy lub od momentu jej ostatniej aktualizacji, jeśli taka miała miejsce, do momentu najnowszej aktualizacji.

Podkreślenia wymaga także to, że zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej realizacji nie oznacza dokonania nowej transakcji, a zatem podatnik nie jest obowi?zany do sporz?dzenia od podstaw nowej dokumentacji podatkowej. Jest natomiast obowi?zany w takim przypadku dokonać okresowej aktualizacji sporz?dzonej wcześniej dokumentacji podatkowej w tym zakresie. Powyższe zasady przeprowadzania okresowych przegl?dów i aktualizacji dokumentacji podatkowych odnosz? się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ww. przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które s? kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynaj?cym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Wynika to z art. 11 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). Oznacza to także, że po wejściu w życie ww. przepisów, podatnicy s? obowi?zani do sporz?dzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynaj?cym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.”

Jako że w niniejszym piśmie Minister Finansów wyjaśnił tyko część w?tpliwości zwi?zanych z obowi?zkiem sporz?dzania dokumentacji, ich weryfikacji i aktualizacji, należy oczekiwać, że z czasem zostan? opublikowane kolejne wyjaśnienia m.in. w zakresie obliczania wartości progów dokumentacyjnych dla transakcji podatkowych.

[1] Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej (nr DCT.8201.6.2018).

  

KONTAKT

Anna Zaj?c
Tax Consultant
Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland(@)accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin