Podsumowanie wydarzeń

Interesariusz – kim jest i jak z nim rozmawiać?

<p style="text-align: justify;"><strong>22 marca odbyło się spotkanie Komitetu CSR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, które tym razem dotyczyło tematu interesariuszy w firmie i prowadzenia z nimi angażującego dialogu. Spotkanie rozpoczęła prelekcja ekspertów z firmy PwC, a następnie głos zabrali przedstawiciele Lyreco oraz Orange Polska, którzy dzielili się swoim doświadczeniem w tym temacie. Na koniec do dyskusji włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.</strong></p>

>

W pierwszej części mówiliśmy o tym kim jest interesariusz i w jaki sposób go określać. Ważne jest, by cały czas aktualizować nasz? mapę interesariuszy, gdyż s? to najważniejsi partnerzy dla naszej firmy i źródło nowych korzyści biznesowych.   Na co najbardziej należy zwrócić uwagę przy określaniu interesariuszy? Musimy zanalizować przede wszystkim fakty, starać się by w procesie mappingu uczestniczyły osoby, które maj? faktyczn? wiedzę i styczność z zaangażowanymi w nasze działania podmiotami. Głównymi korzyściami z zaangażowania interesariuszy w nasze działania jest zdobycie ich zaufania, poznanie ich potrzeb, które pozwol? na stworzenie nowych możliwości biznesowych, a także bardziej niezawodne podejmowanie decyzji.

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Robert Daniluk z firmy Lyreco. Przedstawił on trzy filary strategii CSR firmy, czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna oraz sukces ekonomiczny. Z nich wypływaj? konkretne zasady oraz działania angażuj?ce interesariuszy firmy. Ważne jest, by współpraca z nimi odbywała się dwukierunkowo, gdyż tylko wtedy można osi?gn?ć ich zaangażowanie i wymierne, mierzalne rezultaty.

Ostatnie wyst?pienie dotyczyło dialogu z interesariuszami, który prowadzi firma Orange Polska. Pani Monika Kulik opowiedziała o całym procesie i najważniejszych elementach, a także formach prowadzenia dialogu. Ważne jest nie tylko otrzymywanie informacji od interesariuszy, ale również udzielanie im odpowiedzi na stawiane przez nich pytania. Buduje to zaufanie i stanowi podstawę do dalszej pracy.

Na koniec uczestnicy wymieniali się własnymi doświadczeniami w prowadzeniu dialogu z interesariuszami i funkcjonowaniu CSR w ich organizacjach. Na spotkaniu ogłosiliśmy również, że funkcję Przewodnicz?cego Komitetu CSR objęła Małgorzata Marek z firmy PwC, która od samego pocz?tku uczestniczy w jego pracach, a Wiceprzewodnicz?cym został Konrad Ciesiołkiewicz z firmy Orange Polska.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin