Analizy i badania

Inflacja coraz dalej od celu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w marcu do 1,3% r/r wobec 1,4% w lutym, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i wyraźnie poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,6%).</p>

>

Niższa inflacja bazowa przyczyn? spadku inflacji ogółem

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku inflacji (o 0,2 pp.) była niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w marcu do 0,6% r/r wobec 0,8% w lutym. Jej obniżenie wynikało ze spadku dynamiki cen w szeregu kategorii: "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (0,0% r/r w marcu wobec 0,5% w lutym), "zdrowie” (1,4% wobec 1,9%), "rekreacja i kultura” (1,0% wobec 1,5%) oraz "inne wydatki na towary i usługi” (-0,4% wobec 0,1%). Każda z tych kategorii obniżyła inflację bazow? o 0,05 pp. Przeciwny wpływ miała wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (3,7% r/r w marcu wobec 3,4% w lutym), co wynikało przede wszystkim z ust?pienia efektów wysokiej bazy w kategorii "warzywa”, zwi?zanych z ubiegłorocznymi przymrozkami na południu Europy (por. MAKROpuls z 15.03.2018). Nieznaczny wzrost dynamiki cen paliw (-2,3% r/r w marcu wobec -2,8% w lutym) miał ograniczony wpływ na inflację ogółem.

Ceny będ? rosn?ć coraz wolniej

Spadek inflacji bazowej w marcu będ?cy skutkiem obniżenia dynamiki cen w szeregu jej kategorii świadczy naszym zdaniem o utrzymuj?cym się braku presji inflacyjnej w gospodarce. W kolejnych miesi?cach oczekujemy jednak łagodnego wzrostu inflacji bazowej. Będzie on zwi?zany z rosn?c? presj? kosztow? i popytow? wraz z prognozowanym przez nas umiarkowanie szybkim wzrostem nominalnych wynagrodzeń. Dodatkowo do lipca br. wzrostowi inflacji będ? sprzyjać efekty niskiej bazy sprzed roku w kategorii "paliwa”. Wspomniane wyżej czynniki oddziałuj?ce w kierunku wzrostu inflacji zostan? jednak z nawi?zk? skompensowane przez prognozowany przez nas dalszy spadek dynamiki cen żywności, która w IV kw. br. ukształtuje się nieznacznie poniżej zera. W efekcie prognozujemy, że inflacja zmniejszy się w 2018 r. do 1,4% r/r wobec 2,0% w 2017 r. Perspektywa kształtowania się inflacji w kolejnych kwartałach wyraźnie poniżej celu inflacyjnego stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym NBP dokona pierwszej podwyżki stóp procentowych (o 25 pb) dopiero w listopadzie 2019 r. Czynnikiem ryzyka w dół dla naszego scenariusza s? wypowiedzi prezesa NBP A. Gapińskiego, który w horyzoncie najbliższych dwóch lat nie spodziewa się zmian stóp procentowych (por. MAKROpuls z 11.04.2018).

Dzisiejsze zgodne ze wstępnym szacunkiem finalne dane o marcowej inflacji s? neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP