Grupa Renault i Fundacja Ellen Macartur partnerami w działaniu na rzecz gospodarki okrężnej

<p style="text-align: justify;">Grupa Renault i Fundacja Ellen MacArthur w ramach partnerstwa istniejącego od września 2010 roku odnowiły zobowiązanie na rzecz wspierania gospodarki okrężnej. Renault jest pionierem i liderem w dziedzinie gospodarki okrężnej. Jest pierwszym producentem samochodów, który stworzył system technologiczny pozwalający na zaspokajanie przewidywanych potrzeb związanych z mobilnością, mając na względzie problem wyczerpywania zasobów naturalnych. Renault udowadnia, że działanie zgodne z gospodarką okrężną jest opłacalne. Dzięki operacjom recyclingu i regeneracji generuje przychody w wysokości około 0,5 mld euro.</p>

>

Grupa Renault i Fundacja Ellen MacArthur daj? nowy impuls do ich historycznego partnerstwa i podejmuj? nowe zobowi?zania na rzecz gospodarki okrężnej. Współpraca wynika ze zgodnego stwierdzenia, że przejście od gospodarczego modelu liniowego do okrężnego jest korzystne dla ochrony zasobów naturalnych oraz ekosystemów, jak również zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwom takim, jak Renault.  

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy odnowić nasze partnerstwo z Fundacj? Ellen MacArthur. Po siedmiu latach współpracy, obecnie staramy się zaimplementować zasady gospodarki okrężnej w naszym modelu funkcjonowania na rynkach międzynarodowych. Renault będzie w szczególności badało kwestie rozszerzenia naszego europejskiego systemu przemysłowego na inne regiony świata, takie jak Indie, Brazylia, Maroko, Chiny, a także kontynuowało rozwój cyklu życia baterii elektrycznych i nowych usług mobilności, powiedział Jean-Philippe Hermine, dyrektor ds. planu środowiskowego Grupy Renault.  

Renault jest zaangażowane w działania Fundacji od samego pocz?tku, gdy gospodarka okrężna zaczęła stawać się konkretn? odpowiedzi? na problemy przedsiębiorstw. Od tego czasu Renault wdrożyło zasady gospodarki okrężnej, udowadniaj?c wieloma przykładami logikę ekonomiczn? tego modelu. Cieszę się, że Renault kontynuuje z nami tę przygodę, powiedziała Dame Ellen MacArthur, założycielka Fundacji Ellen MacArthur.  

Uprzywilejowane partnerstwo na rzecz promowania gospodarki okrężnej  

Partnerstwo Renault z Ellen MacArthur rozpoczęło się w 2007 roku i potwierdza zaangażowanie producenta w prace nad zmniejszeniem wpływu na środowisko na wszystkich etapach cyklu życia produktów. Dowodem jest coraz szersze stosowanie reguł gospodarki okrężnej. Założona w 2010 roku Fundacja Ellen MacArthur, której Renault było jednym z założycieli, jest wyrazem kontynuacji tej współpracy i nadaje jej nowy wymiar.  

Od pocz?tku partnerstwa następowała szeroka wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z Renault i z Fundacji Ellen MacArthur. Celem jest zdynamizowanie prac nad nowymi rozwi?zaniami technologicznymi, procesami i modelami ekonomicznymi dla potrzeb gospodarki okrężnej. Istotne s? również wspólne działania nad przeprowadzeniem strategicznego procesu myślowego i wdrożenie przez Grupę planu „Konkurencyjna Gospodarka Okrężna”, przy jednoczesnym przekonaniu do niej pracowników i akcjonariuszy.  

Renault dzieli się z Fundacj? swoim doświadczeniem z sektora przemysłu i wiedz? na temat procesów regeneracji oraz wynikami badań konkretnych przypadków, promuj?c w ten sposób gospodarkę okrężn? wśród decydentów gospodarczych. Renault uczestniczy także w badaniach makroekonomicznych prowadzonych przez Fundację Ellen MacArthur. Raporty, które s? poparte analizami ekonomicznymi przeprowadzonymi przez firmę konsultingow? McKinsey & Company, zawieraj? wyliczenia potencjalnych korzyści wynikaj?cych z przejścia do gospodarki okrężnej i potwierdzaj? możliwość dostosowania modelu do ograniczeń gospodarki globalnej.  

Renault jest pierwszym producentem samochodów, który zastosował na skalę przemysłow? zasady gospodarki okrężnej.

Zapoznaj się z inicjatywami Grupy na rzecz gospodarki okrężnej https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-actively-developing-circular-economy-throughout-vehicles-life-cycle/

***

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkuj?cy samochody od 1898 roku, sprzedał w 2016 roku blisko 3,2 mln pojazdów w 127 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i 12  700 punktów sprzedaży na całym świecie. Aby stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniaj?cych się markach (Renault, Dacia i Renault Samsung Motors), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem. Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszaj?cym wprowadzanie innowacji, a także buduj?cym wizerunek i popularność marki.  

O Fundacji Ellen MacArthur

Misj? założonej w 2010 roku Fundacji Ellen MacArthur jest przyspieszenie przejścia do modelu gospodarki okrężnej. Ta wpływowa organizacja w ci?gu zaledwie kilku lat doprowadziła do umieszczenia gospodarki okrężnej na liście priorytetów wśród szefów przedsiębiorstw, rz?dów i centrów badań naukowych na całym świecie.  

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z:  

Astrid de Latude
astrid.de-latude(@)renault.com
+33 1 76 83 18 84
Renault Presse: + 33 1 76 84 39 59

Strony internetowe: group.renault.com

Śledź nas na: @Groupe_Renault

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!