Analizy i badania

Globalne ożywienie wsparciem dla polskiego przetwórstwa

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w lutym do 54,2 pkt. z 54,8 pkt. w styczniu, kształtując się wyraźnie powyżej poziomu 50 pkt., oddzielającego wzrost od spadku aktywności. Lutowy indeks PMI był nieznacznie niższy od naszej prognozy (54,6 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,8 pkt.). Odnotowane w lutym pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie miało szeroki zakres – było ono wynikiem zmniejszenia wkładów trzech z pięciu składowych indeksu (dotyczących nowych zamówień, bieżącej produkcji oraz zapasów pozycji zakupionych).</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu zagranicznego. Składowa obrazuj?ca napływ nowych zamówień w eksporcie wyniosła w lutym 54,3 pkt. wobec 55,2 pkt. w styczniu. Ankietowane firmy wskazywały rynek europejski i amerykański jako główne źródła wzrostu nowych zamówień. Naszym zdaniem utrzymuj?cy się szybki wzrost zamówień eksportowych jest efektem nasilaj?cego się ożywienia w globalnej wymianie handlowej. Wsparciem dla takiej oceny s? odnotowane w lutym wysokie składowe dla nowych zamówień w eksporcie w Chinach (53,8 pkt., najwyżej od września 2014 r.), strefie euro (55,5 pkt., najwyżej od kwietnia 2011 r.), Niemczech (56,7 pkt., najwyżej od stycznia 2014 r.) i Czechach (55,7 pkt.).  

Ożywienie w przetwórstwie ma charakter trwały  

Odnotowany w lutym znacz?cy wzrost nowych zamówień ogółem w polskim przetwórstwie (54,5 pkt.) był nieznacznie szybszy niż wzrost zamówień w eksporcie. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym nasilaj?ce się ożywienie w budownictwie, zwi?zane w znacznym stopniu z rosn?c? absorpcj? środków unijnych i zwiększeniem inwestycji publicznych, będzie w najbliższych kwartałach oddziaływać w kierunku wzrostu produkcji w działach wytwarzaj?cych towary wykorzystywane jako wsad do produkcji   budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 17.02.2017 i MAKROmapa z 13.02.2017). Efektem szybkiego napływu nowych zamówień był odnotowany w lutym znacz?cy wzrost bież?cej produkcji (56,6 pkt. wobec 58,2 pkt. w styczniu).  

Optymistycznym sygnałem dla przyszłej koniunktury w polskim przetwórstwie jest również odnotowany w lutym wzrost wskaźnika przyszłej (w horyzoncie 12 miesięcy) produkcji – zwiększył się on w do najwyższego poziomu od kwietnia 2016 r. Firmy uzasadniały poprawę swoich oczekiwań odnośnie do przyszłej produkcji m. in. wprowadzeniem nowych produktów, pozyskaniem nowych klientów, kampaniami marketingowymi i większymi inwestycjami. Sygnalizuje to, że ożywienie w przetwórstwie ma charakter trwały.  

Przyspieszenie wzrostu PKB w I kw. br. coraz bardziej prawdopodobne  

Przeciętny poziom polskiego indeksu PMI w okresie styczeń-luty (54,5 pkt.) ukształtował się znacz?co powyżej średniego poziomu z IV kw. ub. r. (52,1 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? kolejny – po danych o styczniowej produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej – sygnał wskazuj?cy na ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. br. (2,8% r/r wobec 2,7% w IV kw. 2016 r.). Wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie w lutym wspieraj? nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych kwartałach nast?pi przyspieszenie polskiego eksportu (por. MAKROmapa z 6.02.2017), a jego dynamika w IV kw. br. osi?gnie poziom dwucyfrowy.  

W naszej ocenie dzisiejsze, nieznacznie gorsze od oczekiwań dane o lutowym indeksie PMI dla polskiego przetwórstwa s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin