Analizy i badania

Firmy produkcyjne działające w Polsce planują inwestycje

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Ponad 3/4 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce pozytywnie ocenia swoją obecną sytuację, a 59% w swojej strategii na najbliższy rok zakłada wzrost. Pozytywne nastroje wśród firm wpływają na ich plany inwestycyjne – blisko 1/3 planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu kolejnych 2-3 lat, z których większość będzie ulokowana w Polsce. W przemyśle przetwórczym pracuje już niemal co trzecia osoba zatrudniona w kraju, jednocześnie jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed firmami jest znalezienie odpowiednich pracowników –wynika z najnowszego badania KPMG przeprowadzonego na próbie ponad 250 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce.</strong></span></span></p>

>

Firmy produkcyjne zaliczane do grupy przetwórstwa przemysłowego stanowi? niezwykle istotny filar polskiej gospodarki. Pracuje w nim aż 29% wszystkich zatrudnionych w Polsce. Przedsiębiorstwa produkcyjne odpowiadaj? za ok. 16-18% PKB i z roku na rok ten udział wzrasta.

Większość firm produkcyjnych pozytywnie ocenia swoj? sytuację

Jak wynika z badania KPMG aż 76% przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce ocenia swoj? sytuację jako dobr? lub bardzo dobr?. Jedynie 2% respondentów uznało kondycję firmy jako zł?. Blisko 60% przedsiębiorstw produkcyjnych w swojej strategii na najbliższy rok zakłada wzrost.

Priorytetem większości producentów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, będzie zwiększenie udziału na obecnych rynkach lub strategia oparta na zdobywaniu nowych rynków i wprowadzaniu nowych produktów. Jedynie 8% firm w swojej strategii przewiduje ograniczenie skali działalności. Jednocześnie większość badanych firm przyznała, że zmiany polityczno-gospodarcze w krajach Unii maj? wpływ na ich perspektywy rozwoju – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w  Polsce.  

Firmy produkcyjne odpowiadaj? za ponad 1/3 nakładów inwestycyjnych w Polsce

W ostatnich latach nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach zajmuj?cych się przetwórstwem przemysłowym zwiększały się średnio o 11% w skali roku. Warto zauważyć, że nakłady te rosły szybciej niż ogółem w gospodarce i całym przemyśle.

Średni udział inwestycji dokonywanych przez firmy przetwórstwa przemysłowego w całkowitych nakładach inwestycyjnych w Polsce w I kwartale 2017 r. wyniósł 34%, natomiast w 2016 r. – 39%. Dane te świadcz? o istotnym znaczeniu przetwórstwa dla polskiej gospodarki, tym bardziej, że w 2016  r. sektor ten utrzymał dodatni? dynamikę wobec ogólnego spadku nakładów inwestycyjnych w gospodarce i przemyśle ogółem – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w  Polsce.

Ł?czne nakłady inwestycyjne firm przetwórstwa przemysłowego w 2016 r. wyniosły 47,4 mld zł. Pod względem wartości najwięcej inwestowały branże chemiczne, elektromaszynowa i spożywcza.

7 na 10 firm planuje rozszerzyć swoj? działalność w Polsce, rośnie też znaczenie rynków zagranicznych

Wśród badanych firm produkcyjnych dominuje sprzedaż na rynek krajowy, która jest podstawowym źródłem przychodów dla 54% przedsiębiorstw. Ponad 70% firm produkcyjnych obecnych w Polsce zamierza rozszerzyć swoj? działalność na rynku krajowym w ci?gu najbliższego roku.  

Na przestrzeni ostatnich 4 lat istotnie wzrosło znaczenie zagranicznych rynków dla firm produkcyjnych działaj?cych w Polsce.Najbardziej popularne s? niezmiennie kraje Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej – jest tam obecnych odpowiednio 74% i 59% badanych firm produkcyjnych z  Polski. Przedsiębiorcy coraz częściej jednak otwieraj? przedstawicielstwa i fabryki także na dalszych geograficznie rynkach. Warto zwrócić uwagę, że połowa przedsiębiorstw zamierza zwiększyć swój udział na rynkach Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej.  

Na popularności wśród producentów najbardziej zyskuj? Afryka oraz Ameryka Południowa, gdzie zaobserwowano wzrost liczby przedsiębiorstw działaj?cych na tych rynkach o odpowiednio 5 i 6 p.p. w  porównaniu z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego przez KPMG w 2013 roku. Do branż najaktywniej działaj?cych za granic? należ? elektromaszynowa, chemiczna oraz metalowa. Z  kolei najbardziej ekspansywne s? branże spożywcza, metalowa oraz chemiczna. Rozwijaj? się bardzo dynamicznie i w zdecydowanej większości planuj? rozszerzenie swojej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w  Polsce.  

Blisko 1/3 firm planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ci?gu 2-3 lat

Z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że przedsiębiorstwa produkcyjne będ? inwestować przede wszystkim w maszyny i urz?dzenia, czyli aktywa pozwalaj?ce na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poziomu sprzedaży. W ci?gu następnych 2-3 lat 27% ankietowanych planuje inwestować w nowe zakłady produkcyjne. Zdecydowana większość przedsiębiorstw chce otworzyć zakład w Polsce (78% planuj?cych otwarcie nowego zakładu).

Bliskość kluczowych europejskich rynków, coraz lepsza infrastruktura oraz wci?ż relatywnie tania i  dobrze wykwalifikowana siła robocza to zdecydowane przewagi, które zachęcaj? do inwestowania w  naszym kraju. Co dziesi?ta firma planuje otwieranie zakładów za granic?, a 9% przedsiębiorców rozważa otwarcie ich zarówno w Polsce, jak i  na rynkach zagranicznych. Najbardziej nastawionym na ekspansję zagraniczn? jest sektor spożywczy, w którym prawie co pi?ta firma bior?ca udział w badaniu planuje otwarcie zakładu poza granicami kraju – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

  

Spora część nakładów finansowych badanych firm będzie przeznaczona na inwestycje w maszyny i  urz?dzenia. Ponad 60% firm przetwórstwa przemysłowego deklaruje wzrost wydatków na środki trwałe, a 52% zamierza wprowadzić istotne optymalizacje lub zmiany w procesach biznesowych w ci?gu najbliższego roku. Firmy planuj? także inwestować w kapitał ludzki. Aż 50% badanych przedsiębiorców przewiduje, że zatrudnienie w ich firmach w całym 2017 r. będzie większe w  porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost zatrudnienia najczęściej szacowany jest na ok. 10%.

Najwięcej firm planuj?cych wzrost zatrudnienia prowadzi działalność w branży metalowej (63% firm) i chemicznej (60%). W  porównaniu z wynikami badania z 2013 r. wyraźnie widać, że przedsiębiorstwa produkcyjne w większości nastawione s? na wzrost zatrudnienia, podczas gdy 4 lata temu zorientowane były głównie na utrzymaniu aktualnej liczby pracowników – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Firmy produkcyjne inwestuj? w innowacyjność

Aż 6 na 10 firm produkcyjnych, które wzięły udział w badaniu KPMG, w 2017 r. wprowadzi lub wprowadziło na rynek nowe lub istotnie ulepszone produkty. Jednocześnie aż co trzecia firma w  bież?cym roku zwiększy nakłady w obszarze badawczo-rozwojowym. Warto zaznaczyć, że najczęściej inwestycje w ten obszar planuj? bardzo duże firmy.

Firmy działaj?ce w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Polsce s? świadome potrzeby strategicznego spojrzenia na aspekty zwi?zane z baz? produktow?, dostrzegaj? możliwości wzrostu i  rozwoju dzięki wprowadzanym innowacjom i ulepszaniem swoich produktów. Większość przedsiębiorstw przeznaczy na badania i rozwój ponad 10% więcej środków, niż w roku ubiegłym, przy czym u ok. 9% przebadanych firm, nakłady te będ? co najmniej dwukrotnie wyższe. Nie bez znaczenia jest też fakt, że co trzecia badana firma planuje zwiększenie zatrudnienia w obszarze badawczo-rozwojowym – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

1/4 respondentów wskazała, że planuje wdrożyć rozwi?zania wpisuj?ce się w trend czwartej rewolucji przemysłowej. Badane przedsiębiorstwa najbardziej zainteresowane s? nowoczesnymi systemami wytwarzania (58% respondentów), robotyk? (52%), Big Data i analiz? danych w czasie rzeczywistym (32%) oraz cyberbezpieczeństwem (26%).

Biurokracja i nadmierne wymogi administracyjne barierami dla firm

Z odpowiedzi udzielonych przez firmy produkcyjne wynika, że przedsiębiorstwa chętnie korzystaj? z  zachęt inwestycyjnych oferowanych przez państwo. Z takich instrumentów w 2016 r. skorzystało 41% badanych firm, a w obecnym roku planuje skorzystać lub już to zrobiło 56%.

Mniej niż co trzecia ankietowana firma wskazuje na istnienie utrudnień, które mog? negatywnie wpływać na skalę inwestycji dokonanych w najbliższym roku. Spośród barier inwestycyjnych odczuwanych przez firmy produkcyjne, najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców s?: biurokracja i nadmierne wymogi administracyjne oraz ryzyko zwi?zane z sytuacj? ekonomiczn? w kraju i na świecie. Wydarzenia ostatnich miesięcy w Europie i na świecie spowodowały, że przedsiębiorstwa operuj? w stanie zwiększonej niepewności.

Co trzecia osoba zatrudniona w Polsce pracuje w przemyśle przetwórczym

W przemyśle przetwórczym pracuje niemal co trzecia osoba zatrudniona w Polsce oraz aż 85% zatrudnionych w przemyśle ogółem. Po niewielkim spadku liczby pracowników w 2013 roku w  kolejnych latach zatrudnienie w firmach przetwórstwa przemysłowego ci?gle wzrastało w tempie szybszym niż w pozostałych gałęziach gospodarki. Także prognozy na 2017 rok s? optymistyczne.  

W pierwszym kwartale przeciętna liczba zatrudnionych osób w przetwórstwie przemysłowym wyniosła 2,265 mln osób, a bior?c pod uwagę obecny trend, liczba ta może jeszcze wzrosn?ć. Przeciętne wynagrodzenie oferowane w firmach przetwórstwa przemysłowego jest nieznacznie niższe niż w całej gospodarce i wynosi 94% średniej w przemyśle ogółem i 98% średniej dla kraju. Pensje w firmach przetwórczych przez ostatnie kilka lat charakteryzowały się jednak wyższ? średnioroczn? stop? wzrostu (4% rocznie). W 2016 r. średnia pensja w tym sektorze wynosiła 4  055 zł brutto – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.  

Problemy firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników

Jednym z największych problemów z jakimi borykaj? się firmy produkcyjne jest trudność ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wśród najbardziej poszukiwanych s? pracownicy produkcyjni (81% firm chce zatrudnić takie osoby), inżynierowie oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści (58%).

Ograniczony dostęp do wyspecjalizowanej kadry to stosunkowo nowa sytuacja dla polskich firm. Rozwi?zanie tego problemu będzie wymagało inicjatywy i wysiłku by dotrzeć do potencjalnych pracowników, np. poprzez podejmowanie współpracy ze szkołami zawodowymi, technicznymi i  uczelniami wyższymi. Jednocześnie przedsiębiorcy będ? zmuszeni więcej inwestować w  pracowników.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działaj?cych w Polsce” przedstawia plany inwestycyjne firm produkcyjnych działaj?cych w Polsce. Publikacja powstała na podstawie analizy danych GUS, badania ankietowego przeprowadzonego wśród 252 firm przetwórstwa przemysłowego oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. Respondentami były osoby na poziomie zarz?du lub dyrektora odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa i/lub inwestycje. Badanie został przeprowadzone metod? CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview)w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r.  

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Marta Tyszer, e-mail: mtyszer(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664  718 613

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP