Analizy i badania

Energetyka ograniczyła wzrost produkcji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 4,3% r/r wobec 8,8% w sierpniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (5,2%) i naszej prognozy (5,6%). Główną przyczyną silnego obniżenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy sierpniem a wrześniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2016 r., podczas gdy w wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się we wrześniu o 1,2% m/m.</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje spadek dynamiki produkcji w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę” z 23,3% r/r w sierpniu do 2,5% we wrześniu, co przyczyniło się do spadku dynamiki produkcji ogółem o 1,3 pkt. proc. we wrześniu. Była to korekta po silnym wzroście dynamiki w tej kategorii odnotowanym we wrześniu.

Podobnie jak w poprzednich miesi?cach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (12,8% r/r we wrześniu), "pozostały sprzęt transportowy” (7,4%), "urz?dzenia elektryczne” (6,8%), "meble” (6,7%)), jak i działach powi?zanych z branż? budowlan? ("metale” (15,6% r/r), "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (9,9%)).

Opublikowane w tym tygodniu wyniki badania koniunktury (tzw. Szybki Monitoring NBP) wskazały na spadek zapasów przedsiębiorstw w III kw. Luka zapasów zdefiniowana jako różnica pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw zgłaszaj?cych zbyt mały poziom zapasów i odsetkiem firm uważaj?cych, że ich zapasy s? za duże wyraźnie zwiększyła się w III kw. i po raz pierwszy w historii badań (tj. od 2000 r.) przyjęła wartość dodatni?. Spadek bufora zapasów wyrobów gotowych przy utrzymuj?cym się jednocześnie wysokim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych wskazuje na rosn?ce ograniczenia podażowe w polskim przemyśle. Uważamy, że te ograniczenia będ? czynnikiem hamuj?cym wzrost produkcji przemysłowej w najbliższych miesi?cach.

Chwilowa zadyszka w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się we wrześniu do 15,5% r/r wobec 23,5% w sierpniu. W kierunku jej spadku oddziaływały wspomniane powyżej niekorzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,3%.

Uważamy, że spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej w ujęciu m/m ma charakter przejściowy i w najbliższych miesi?cach produkcja ponownie znajdzie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosn?c? absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Wsparcie dla naszej oceny stanowi dalszy wzrost wskaźnika koniunktury GUS dotycz?cy wielkości portfela zamówień w budownictwie. Osi?gn?ł on we wrześniu najwyższy poziom od 2008 r.

W całym III kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 6,3% wobec 4,3% w II kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła do 19,4% wobec 8,4%. Dzisiejsze dane stanowi? wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. 2017 r. (wzrost do 4,3% r/r wobec 3,9% r/r w II kw.).

Kiepska pogoda wsparła sprzedaż detaliczn?

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 8,6% r/r wobec 7,6% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy, zgodnej z konsensusem rynkowym (7,9%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła we wrześniu do 7,5% r/r z 6,9% w sierpniu. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży było spowodowane głównie sezonowym zwiększeniem zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej, które w tym roku nast?piło wcześniej w zwi?zku z wyj?tkowo chłodnym wrześniem (liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży w tej kategorii wzrosła do 32,3% r/r z 17,3% r/r w sierpniu). Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy zwi?zany z wypłat? środków w ramach programu Rodzina 500+. Czynnikiem wspieraj?cym sprzedaż detaliczn? w IV kw. będzie obniżenie wieku emerytalnego (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

W całym III kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 7,1% wobec wzrostu o 6,7% w II kw., co stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w III kw. zmniejszyło się do 4,2% r/r wobec 4,9% r/r w II kw. br.

Opublikowane dziś dane s? w naszej ocenie lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Energetyka ograniczyła wzrost produkcji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 4,3% r/r wobec 8,8% w sierpniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (5,2%) i naszej prognozy (5,6%). Główną przyczyną silnego obniżenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy sierpniem a wrześniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2016 r., podczas gdy w wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się we wrześniu o 1,2% m/m.</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje spadek dynamiki produkcji w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę” z 23,3% r/r w sierpniu do 2,5% we wrześniu, co przyczyniło się do spadku dynamiki produkcji ogółem o 1,3 pkt. proc. we wrześniu. Była to korekta po silnym wzroście dynamiki w tej kategorii odnotowanym we wrześniu.

Podobnie jak w poprzednich miesi?cach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (12,8% r/r we wrześniu), "pozostały sprzęt transportowy” (7,4%), "urz?dzenia elektryczne” (6,8%), "meble” (6,7%)), jak i działach powi?zanych z branż? budowlan? ("metale” (15,6% r/r), "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (9,9%)).

Opublikowane w tym tygodniu wyniki badania koniunktury (tzw. Szybki Monitoring NBP) wskazały na spadek zapasów przedsiębiorstw w III kw. Luka zapasów zdefiniowana jako różnica pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw zgłaszaj?cych zbyt mały poziom zapasów i odsetkiem firm uważaj?cych, że ich zapasy s? za duże wyraźnie zwiększyła się w III kw. i po raz pierwszy w historii badań (tj. od 2000 r.) przyjęła wartość dodatni?. Spadek bufora zapasów wyrobów gotowych przy utrzymuj?cym się jednocześnie wysokim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych wskazuje na rosn?ce ograniczenia podażowe w polskim przemyśle. Uważamy, że te ograniczenia będ? czynnikiem hamuj?cym wzrost produkcji przemysłowej w najbliższych miesi?cach.

Chwilowa zadyszka w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się we wrześniu do 15,5% r/r wobec 23,5% w sierpniu. W kierunku jej spadku oddziaływały wspomniane powyżej niekorzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,3%.

Uważamy, że spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej w ujęciu m/m ma charakter przejściowy i w najbliższych miesi?cach produkcja ponownie znajdzie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosn?c? absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Wsparcie dla naszej oceny stanowi dalszy wzrost wskaźnika koniunktury GUS dotycz?cy wielkości portfela zamówień w budownictwie. Osi?gn?ł on we wrześniu najwyższy poziom od 2008 r.

W całym III kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 6,3% wobec 4,3% w II kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła do 19,4% wobec 8,4%. Dzisiejsze dane stanowi? wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. 2017 r. (wzrost do 4,3% r/r wobec 3,9% r/r w II kw.).

Kiepska pogoda wsparła sprzedaż detaliczn?

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 8,6% r/r wobec 7,6% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy, zgodnej z konsensusem rynkowym (7,9%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła we wrześniu do 7,5% r/r z 6,9% w sierpniu. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży było spowodowane głównie sezonowym zwiększeniem zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej, które w tym roku nast?piło wcześniej w zwi?zku z wyj?tkowo chłodnym wrześniem (liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży w tej kategorii wzrosła do 32,3% r/r z 17,3% r/r w sierpniu). Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy zwi?zany z wypłat? środków w ramach programu Rodzina 500+. Czynnikiem wspieraj?cym sprzedaż detaliczn? w IV kw. będzie obniżenie wieku emerytalnego (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

W całym III kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 7,1% wobec wzrostu o 6,7% w II kw., co stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w III kw. zmniejszyło się do 4,2% r/r wobec 4,9% r/r w II kw. br.

Opublikowane dziś dane s? w naszej ocenie lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.