Analizy i badania

EBC podjął decyzję o rozszerzeniu programu skupu aktywów o obligacje rządowe

<p style="text-align: justify;">Program będzie realizowany w okresie od marca br. przynajmniej do września 2016 r., a jego skala wyniesie 60 mld EUR miesięcznie. Istnieje możliwość opóźnienia momentu zakończenia programu w przypadku utrzymującego się istotnego ryzyka, że inflacja nie osiągnie celu inflacyjnego (lekko poniżej 2%) w średnim okresie.</p>

>

Dodatkow? decyzj? łagodz?c? politykę pieniężn? przez EBC jest rezygnacja ze spreadu (dotychczas 0,1 pp.) względem głównej stopy refinansowej dla oprocentowania pożyczek w ramach programu TLTRO maj?cych na celu zwiększenie płynności w sektorze bankowym. W ramach dotychczasowego programu EBC skupował papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (Asset-backed Securities – ABS) w skali ok. 10 mld EUR miesięcznie. Przy założeniu, że skala interwencji EBC na rynku ABS nie ulegnie zmianie, w ramach rozszerzonego programu ok. 50 mld EUR zostanie przeznaczone na skup obligacji rz?dowych. EBC będzie skupować obligacje wyemitowane przez rz?dy krajowe i agencje ze strefy euro oraz instytucje europejskie (np. EFSF, ESM, EIB). Skup będzie prowadzony na rynku wtórnym. Zakres aktywów możliwych do skupienia jest szeroki – EBC planuje zakupy obligacji o zapadalności pomiędzy 2 a 30 lat we wszystkich krajach członkowskich strefy euro. Dodatkowe warunki zostan? nałożone w przypadku Grecji i Cypru, gdyż obligacje emitowane przez te kraje nie posiadaj? rankingu inwestycyjnego. Będ? one musiały spełniać warunki udzielenia pomocy tym państwom przez Troikę (KE, EBC i MFW).

EBC zachowuje kontrolę nad wszystkimi parametrami programu i będzie koordynować zakupy, co pozwoli utrzymać jedność polityki pieniężnej strefy euro. EBC będzie realizować program w sposób zdecentralizowany (krajowe banki centralne będ? dokonywały zakupy instrumentów). Rozdysponowanie środków programu pomiędzy poszczególne krajowe banki centralne odbędzie się zgodnie z ich udziałem w całkowitym kapitale EBC. Oznacza to, że większość (ok. 85%) aktywów zakupionych w ramach programu przypadnie na największe gospodarki unii walutowej (Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, Holandię oraz Belgię).

W przypadku podziału hipotetycznych strat (powstałych np. w przypadku niewypłacalności emitenta długu), Rada Prezesów zdecydowała, że będzie on stosowany w przypadku skupu papierów wartościowych instytucji europejskich (papiery te maj? stanowić 12% dodatkowo zakupionych aktywów i będ? skupowane przez krajowe banki centralne) oraz 8% zakupionych aktywów, które znajd? się w posiadaniu EBC. Pozostałe zakupy dodatkowych aktywów przeprowadzane przez krajowe banki centralne (80% całości programu) nie będ? objęte podziałem strat. Oznacza to, że ewentualne straty zostan? pokryte przez poszczególne rz?dy krajów członkowskich. Rozszerzenie programu skupu aktywów przez EBC spowoduje naszym zdaniem zwiększony napływ kapitału portfelowego do Polski, przyczyniaj?c się do spadku rentowności krajowych obligacji i umocnienia się złotego względem euro. Tak? reakcję rynkow? odnotowano zaraz po ogłoszeniu decyzji EBC w ubiegłym tygodniu (patrz poniżej). Uważamy, że pozytywny wpływ na złotego i ceny krajowego długu będzie utrzymywał się przez cały czas trwania skupu aktywów. Z podobn? sytuacj? mieliśmy do czynienia podczas programu luzowania ilościowego przez Rezerwę Federaln?. Tym samym ubiegłotygodniowa decyzja EBC stanowi wsparcie dla naszej prognozy spadku kursu EURPLN do 4,20 na koniec II kw. br. i 4,15 na koniec br. Większa od oczekiwanej przez nas skala aprecjacji polskiej waluty będzie stanowiła czynnik ryzyka w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2015 r. Silne umocnienie złotego może bowiem skłonić Radę do jednorazowego obniżenia stóp procentowych o 25-50 pb na marcowym posiedzeniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

EBC podjął decyzję o rozszerzeniu programu skupu aktywów o obligacje rządowe

<p style="text-align: justify;">Program będzie realizowany w okresie od marca br. przynajmniej do września 2016 r., a jego skala wyniesie 60 mld EUR miesięcznie. Istnieje możliwość opóźnienia momentu zakończenia programu w przypadku utrzymującego się istotnego ryzyka, że inflacja nie osiągnie celu inflacyjnego (lekko poniżej 2%) w średnim okresie.</p>

>

Dodatkow? decyzj? łagodz?c? politykę pieniężn? przez EBC jest rezygnacja ze spreadu (dotychczas 0,1 pp.) względem głównej stopy refinansowej dla oprocentowania pożyczek w ramach programu TLTRO maj?cych na celu zwiększenie płynności w sektorze bankowym. W ramach dotychczasowego programu EBC skupował papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (Asset-backed Securities – ABS) w skali ok. 10 mld EUR miesięcznie. Przy założeniu, że skala interwencji EBC na rynku ABS nie ulegnie zmianie, w ramach rozszerzonego programu ok. 50 mld EUR zostanie przeznaczone na skup obligacji rz?dowych. EBC będzie skupować obligacje wyemitowane przez rz?dy krajowe i agencje ze strefy euro oraz instytucje europejskie (np. EFSF, ESM, EIB). Skup będzie prowadzony na rynku wtórnym. Zakres aktywów możliwych do skupienia jest szeroki – EBC planuje zakupy obligacji o zapadalności pomiędzy 2 a 30 lat we wszystkich krajach członkowskich strefy euro. Dodatkowe warunki zostan? nałożone w przypadku Grecji i Cypru, gdyż obligacje emitowane przez te kraje nie posiadaj? rankingu inwestycyjnego. Będ? one musiały spełniać warunki udzielenia pomocy tym państwom przez Troikę (KE, EBC i MFW).

EBC zachowuje kontrolę nad wszystkimi parametrami programu i będzie koordynować zakupy, co pozwoli utrzymać jedność polityki pieniężnej strefy euro. EBC będzie realizować program w sposób zdecentralizowany (krajowe banki centralne będ? dokonywały zakupy instrumentów). Rozdysponowanie środków programu pomiędzy poszczególne krajowe banki centralne odbędzie się zgodnie z ich udziałem w całkowitym kapitale EBC. Oznacza to, że większość (ok. 85%) aktywów zakupionych w ramach programu przypadnie na największe gospodarki unii walutowej (Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, Holandię oraz Belgię).

W przypadku podziału hipotetycznych strat (powstałych np. w przypadku niewypłacalności emitenta długu), Rada Prezesów zdecydowała, że będzie on stosowany w przypadku skupu papierów wartościowych instytucji europejskich (papiery te maj? stanowić 12% dodatkowo zakupionych aktywów i będ? skupowane przez krajowe banki centralne) oraz 8% zakupionych aktywów, które znajd? się w posiadaniu EBC. Pozostałe zakupy dodatkowych aktywów przeprowadzane przez krajowe banki centralne (80% całości programu) nie będ? objęte podziałem strat. Oznacza to, że ewentualne straty zostan? pokryte przez poszczególne rz?dy krajów członkowskich. Rozszerzenie programu skupu aktywów przez EBC spowoduje naszym zdaniem zwiększony napływ kapitału portfelowego do Polski, przyczyniaj?c się do spadku rentowności krajowych obligacji i umocnienia się złotego względem euro. Tak? reakcję rynkow? odnotowano zaraz po ogłoszeniu decyzji EBC w ubiegłym tygodniu (patrz poniżej). Uważamy, że pozytywny wpływ na złotego i ceny krajowego długu będzie utrzymywał się przez cały czas trwania skupu aktywów. Z podobn? sytuacj? mieliśmy do czynienia podczas programu luzowania ilościowego przez Rezerwę Federaln?. Tym samym ubiegłotygodniowa decyzja EBC stanowi wsparcie dla naszej prognozy spadku kursu EURPLN do 4,20 na koniec II kw. br. i 4,15 na koniec br. Większa od oczekiwanej przez nas skala aprecjacji polskiej waluty będzie stanowiła czynnik ryzyka w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2015 r. Silne umocnienie złotego może bowiem skłonić Radę do jednorazowego obniżenia stóp procentowych o 25-50 pb na marcowym posiedzeniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin