Analizy i badania

Dobre perspektywy dla branży meblarskiej

<p style="text-align: justify;">Produkcja mebli jest tą branżą przetwórstwa, która w II kw. br. charakteryzowała się największym stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych (87,1% wobec 78,3% w całym przetwórstwie). Pomimo swojego małego udziału w całkowitej produkcji sektora przetwórczego (3,4% w 2015 r.) branża meblarska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów polskiego przemysłu. Poniżej przedstawiamy jej charakterystykę oraz perspektywy eksportu mebli w latach 2016-2017.</p>

>

W 2015 r. udział przychodów z eksportu w całości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w firmach zajmuj?cych się produkcj? mebli wyniósł w 65,0%. Tylko dwie branże przetwórstwa charakteryzowały się wyższym odsetkiem sprzedaży skierowanej za granicę – branża motoryzacyjna (76,4%) oraz produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (70,4%). W latach 2013-2015 dynamika polskiego eksportu mebli kształtowała się na wyższym poziomie niż dynamika polskiego eksportu ogółem, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu udziału eksportu mebli w całkowitym polskim eksporcie w tym okresie. Polska znajduje się na pi?tym miejscu pod względem udziału wartości eksportu mebli w PKB (2,3%) wśród krajów UE. Co więcej, Polska jest czwartym największym (po Chinach, Niemczech i Włoszech) eksporterem mebli na świecie z 4,9% udziałem w światowym eksporcie mebli. Udział eksportu mebli w PKB w Polsce jest relatywnie wysoki w porównaniu ze stopniem otwartości gospodarki, co świadczy o przewagach konkurencyjnych polskiego eksportu mebli wśród krajów UE.

Jedn? z najważniejszych przewag konkurencyjnych polskiego sektora meblarskiego s? niskie koszty pracy. Mimo że miesięczne koszty pracy w produkcji mebli w przeliczeniu na osobę (wyrażone w euro) wzrosły w Polsce w latach 2004-2012 o 75%, podczas gdy w UE zwiększyły się one o 11%, w 2012 r. kształtowały się one na poziomie niemal trzykrotnie niższym od średniej unijnej. Po wejściu Polski do UE obserwowano stopniowy spadek jednostkowych kosztów pracy (wyrażonych w złotych) w polskim sektorze meblarskim do 2008 r., a od 2009 r. ich stabilizację. Oznacza to, że od 2009 r. realne płace rosły w podobnym tempie jak wydajność pracy.

Jednocześnie wydajność pracy w polskiej branży meblarskiej zwiększyła się o 3,6% w latach 2004-2015 podczas gdy przeciętnie w Unii Europejskiej spadła ona o 0,4%. Główn? przyczyn? rosn?cej wydajności jest postępuj?ca konsolidacja w polskiej branży meblarskiej. Czynnikiem hamuj?cym wzrost wydajności pozostaje natomiast niski poziom innowacyjności. Odsetek przedsiębiorstw produkuj?cych meble, które wprowadzaj? innowacje obniżył się do 14,0% w latach 2012-2014 wobec 18,4% w latach 2009-2011. Ze względu na obserwowany w ostatnich latach spadek odsetka przedsiębiorstw wprowadzaj?cych innowacje, polska branża meblarska pozostaje wci?ż mało innowacyjna na tle innych branż przetwórstwa przemysłowego.

Niskie koszty pracy w branży meblarskiej sprzyjaj? zdobywaniu nowych rynków zbytu. W 2004 r. Polska eksportowała meble do 133 krajów, podczas gdy w 2015 r. liczba ta wzrosła do 161 (82% wszystkich krajów świata). Największy udział w polskim eksporcie mebli stanowi? akcesoria meblowe (półprodukty, części; 27,5%), meble tapicerowane (25,1%), pozostałe wyroby meblarskie (10,2%; m.in. artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe) oraz pozostałe wyroby drewniane (meble do  wykorzystania poza salonem, kuchni?, sypialni? i biurem; 9,2%). Obecnie kraje strefy euro odpowiadaj? za odbiór ok. 62% eksportu polskich mebli, z kolei kraje UE za 84%. Największymi importerami polskich mebli s? Niemcy (37% polskiego eksportu mebli), Wielka Brytania (8%) oraz Francja (6%).

Bior?c po uwagę, że strefa euro jest największym odbiorc? polskich mebli, przygotowaliśmy prognozę kształtowania się realnego eksportu mebli do obszaru wspólnej waluty w latach 2016-2017. Nasza prognoza została przygotowana z użyciem modelu ekonometrycznego, w którym dynamika eksportu mebli została objaśniona tempem wzrostu konsumpcji i inwestycji gospodarstw domowych w strefie euro (czynniki popytowe) oraz dynamik? realnego kursu złotego względem euro (zmienna reprezentuj?ca konkurencyjność cenow?). Nasz model bardzo dobrze objaśnia historyczn? zmienność realnego eksportu mebli do strefy euro (współczynnik determinacji R2 =82%).

Prognozujemy, że realna dynamika polskiego eksportu mebli do strefy euro zwiększy się do 10,2% średniorocznie w 2016 r. wobec 8,4% w 2015 r. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia realnej dynamiki polskiego eksportu mebli do strefy euro w 2016 r. będzie wzrost inwestycji gospodarstw domowych w strefie euro (1,3% średniorocznie w 2016 r. wobec wzrostu o 0,3% w 2015 r.) oraz osłabienie realnego kursu złotego względem euro zwiększaj?ce konkurencyjność cenow? polskiego eksportu (por. tabela kwartalna). Oczekiwana przez nas stabilizacja dynamiki konsumpcji w strefie euro w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. (1,7% r/r) będzie miała neutralny wpływ na tempo wzrostu eksportu mebli. W 2017 r. realna dynamika polskiego eksportu mebli do strefy euro obniży się naszym zdaniem do średniorocznie 9,5% r/r, co będzie wynikać ze spowolnienia tempa wzrostu konsumpcji (do 1,5% r/r) i inwestycji gospodarstw domowych (do 0,7%) w strefie euro. Wzrost polskiego eksportu będzie ograniczany również przez oczekiwane przez nas umocnienie złotego względem euro. Ponadto głównym czynnikiem w dół dla naszej prognozy dynamiki eksportu mebli w latach 2016-2017 jest dalszy rozwój wydarzeń zwi?zany z Brexit.

Polscy producenci mebli coraz intensywniej rozwijaj? się na rynkach afrykańskich, azjatyckich i na Bliskim Wschodzie. Celem takiego działania jest zarówno dywersyfikacja kierunków sprzedaży, jak i znalezienie alternatywy po załamaniu się eksportu do Rosji i na Ukrainę. Wśród najszybciej rozwijaj?cych się polskich rynków eksportowych spoza Europy w ci?gu kilku ostatnich lat na szczególn? uwagę zasługuj? również Stany Zjednoczone, Chiny oraz Kanada. Niemniej jednak, w świetle powyższej analizy uważamy, że w najbliższych latach strefa euro pozostanie głównym odbiorc? polskich mebli, a importerzy spoza Unii Europejskiej nadal będ? mieli marginalne znaczenie dla dynamiki eksportu branży meblarskiej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin