Analizy i badania

Dane o sprzedaży detalicznej w Polsce pozytywne dla cen obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,541 (spadek o 7pb), obligacji 5-letnich do poziomu 1,738 (spadek o 13pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,098 (spadek o 18pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy ceny polskiego długu były stabilne w oczekiwaniu na czwartkowe posiedzenie EBC. Krajowe dane nt. nt. zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz produkcji przemysłowej nie wywołały znacz?cej reakcji rynku. Decyzja EBC o rozpoczęciu programu skupu obligacji rz?dowych doprowadziła do silnego spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. W czwartek miała również miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 5-letnich terminach zapadalności za 7,0 mld zł przy popycie równym 8,84 mld. Jej wpływ na krzyw? dochodowości był jednak ograniczony. W pi?tek ceny polskich obligacji rosły, co zwi?zane było z utrzymuj?cymi się pozytywnymi dla polskiego długu nastrojami inwestorów po czwartkowym posiedzeniu EBC.

Uważamy, że w tym tygodniu utrzymaj? się pozytywne dla cen polskich obligacji nastroje rynkowe zwi?zane z ubiegłotygodniow? decyzj? EBC o rozszerzeniu programu skupu aktywów o obligacje rz?dowe (patrz powyżej). W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie wtorkowa publikacja danych o krajowej sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji. Wtorkowe dane nt. PKB w Polsce w 2014 r. nie powinny wywołać znacz?cej reakcji rynku. W kierunku podwyższonej zmienności cen polskich obligacji może oddziaływać środowe posiedzenie FOMC. Pozostałe dane z Europy (indeks Ifo w Niemczech, inflacja w strefie euro), a także dane z USA (zamówienia na dobra trwałe oraz PKB) w przypadku realizacji naszych prognoz nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dane o sprzedaży detalicznej w Polsce pozytywne dla cen obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,541 (spadek o 7pb), obligacji 5-letnich do poziomu 1,738 (spadek o 13pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,098 (spadek o 18pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy ceny polskiego długu były stabilne w oczekiwaniu na czwartkowe posiedzenie EBC. Krajowe dane nt. nt. zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz produkcji przemysłowej nie wywołały znacz?cej reakcji rynku. Decyzja EBC o rozpoczęciu programu skupu obligacji rz?dowych doprowadziła do silnego spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. W czwartek miała również miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 5-letnich terminach zapadalności za 7,0 mld zł przy popycie równym 8,84 mld. Jej wpływ na krzyw? dochodowości był jednak ograniczony. W pi?tek ceny polskich obligacji rosły, co zwi?zane było z utrzymuj?cymi się pozytywnymi dla polskiego długu nastrojami inwestorów po czwartkowym posiedzeniu EBC.

Uważamy, że w tym tygodniu utrzymaj? się pozytywne dla cen polskich obligacji nastroje rynkowe zwi?zane z ubiegłotygodniow? decyzj? EBC o rozszerzeniu programu skupu aktywów o obligacje rz?dowe (patrz powyżej). W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie wtorkowa publikacja danych o krajowej sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji. Wtorkowe dane nt. PKB w Polsce w 2014 r. nie powinny wywołać znacz?cej reakcji rynku. W kierunku podwyższonej zmienności cen polskich obligacji może oddziaływać środowe posiedzenie FOMC. Pozostałe dane z Europy (indeks Ifo w Niemczech, inflacja w strefie euro), a także dane z USA (zamówienia na dobra trwałe oraz PKB) w przypadku realizacji naszych prognoz nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin