Analizy i badania

Dane o koniunkturze w chińskim przetwórstwie przemysłowym w lutym wskazują na jej lekką poprawę w porównaniu ze styczniem br.

<p style="text-align: justify;">Indeks PMI dla przetwórstwa wzrósł do 50,7 pkt. z 49,7 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej opublikowanego w ubiegłym tygodniu wstępnego szacunku (50,1 pkt.). W strukturze indeksu na szczególną uwagę zasługuje wzrost składowej dla nowych zamówieo ogółem mimo spadku subindeksu dla nowych zamówieo eksportowych. Subindeks ten ukształtował się po raz pierwszy od kwietnia 2014 r. na poziomie poniżej 50 pkt., oddzielającym wzrost od spadku aktywności.</p>

>

Warto podkreślić, że lutowe dane PMI dotycz? okresu noworocznego w Chinach, w którym zmienność aktywności gospodarczej jest zwykle podwyższona. W konsekwencji, pełniejsza ocena tendencji w zakresie koniunktury w chińskim sektorze przetwórczym będzie możliwa dopiero w kolejnych miesi?cach. Mimo nieznacznej poprawy koniunktury w chińskim przetwórstwie Ludowy Bank Chin obniżył w sobotę benchmarkowe stopy procentowe o 25 pb (1-letni? stopę pożyczkow? do 5,35% oraz 1-letni? stopę depozytow? do 2,5%). Jako uzasadnienie dla swojej decyzji bank centralny podał wzrost realnych stóp procentowych w ostatnich miesi?cach będ?cy skutkiem niższego tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz pogłębienia deflacji cen producentów. Decyzja Ludowego Banku Chin jest spójna z naszym scenariuszem zakładaj?cym łagodzenie polityki monetarnej przez PBC w I poł. br., któremu towarzyszyć będzie prognozowane przez nas wprowadzenie przez rz?d pakietu stymulacyjnego owocuj?cego wzrostem aktywności w II poł. br. Podtrzymujemy prognozę, zgodnie z któr? wzrost gospodarczy w Chinach w całym 2015 r. wyniesie 7,1% wobec 7,4% w 2014 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin