Analizy i badania

Czy spowolnienie w Chinach zagrozi ożywieniu w strefie euro?

<p style="text-align: justify;">Wstępny zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i usług) w strefie euro zmniejszył się we wrześniu do 53,9 pkt. wobec 54,3 pkt. w sierpniu. Spadek wskaźnika wynikał zarówno z wolniejszego tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie (53,5 pkt. wobec 53,9 pkt. w sierpniu) jak i niższej aktywności w sektorze usług (54,0 pkt. wobec 54,4 pkt. w sierpniu). Średnia wartość zagregowanego indeksu PMI w III kw. wyniosła 54,0 pkt. wobec 53,9 pkt. w II kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy stabilizacji tempa wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty w III kw. na poziomie odnotowanym w II kw. (0,4% kw/kw).</p>

>

W ujęciu geograficznym źródłem pogorszenia koniunktury w strefie euro był spadek zagregowanego indeksu PMI dla Niemiec (54,3 pkt. wobec 55,0 pkt. w sierpniu) będ?cy konsekwencj? obniżenia tempa wzrostu aktywności w przetwórstwie w sektorze usług. W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost zagregowanego indeksu PMI dla Francji (51,4 pkt. wobec 50,2 pkt. w sierpniu), wynikaj?cy ze zwiększenia aktywności w sektorze usług i wyższego tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie.

Choć wskaźniki PMI wskazuj? na stabilizację koniunktury w obszarze wspólnej waluty, w naszej ocenie istotne ryzyko dla trwałości ożywienia w strefie euro stanowi spowolnienie gospodarcze w Chinach. Wstępny indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa zmniejszył się we wrześniu do 47,0 pkt. wobec 47,3 pkt. w sierpniu, kształtuj?c się tym samym na najniższym poziomie od marca 2009 r. Co więcej, jest to już 7 miesi?c z rzędu, kiedy to indeks znajduje się poniżej granicy 50 pkt. oddzielaj?cej wzrost od ograniczenia aktywności. Spadek wskaźnika wynikał ze zmniejszenia wszystkich jego 5 składowych (bież?ca produkcja, nowe zamówienia, zatrudnienie, zapasy pozycji zakupionych, czas dostaw), co wskazuje na szeroki zakres ograniczenia aktywności w chińskim przetwórstwie. Spowolnienie gospodarcze w Chinach sygnalizuj? również utrzymuj?ce się relatywnie niskie roczne dynamiki sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz inwestycji w aglomeracjach miejskich. W rezultacie prognozujemy, że wzrost PKB w 2015 r. będzie niższy od celu wyznaczonego przez chiński rz?d na poziomie ok. 7,0% i wyniesie 6,8% wobec 7,3% w 2014 r.

Struktura niemieckiej gospodarki charakteryzuje się wysokim w porównaniu do innych krajów strefy euro udziałem eksportu do Chin w PKB (2,6% w 2014 r.). Oznacza to, że wpływ spowolnienia w chińskiej gospodarce będzie widoczny najszybciej i szczególnie wyraźnie w przypadku Niemiec. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi struktura wrześniowego indeksu PMI dla niemieckiego przetwórstwa. Zmniejszeniu uległa bowiem składowa dotycz?ca nowych zamówień (54,0pkt. wobec 54,3 pkt. w sierpniu), która była efektem obniżenia składowej dla nowych zamówień eksportowych (51,5 pkt. wobec 52,8 pkt. w sierpniu). Na pogorszenie sytuacji w niemieckiej gospodarce wskazał również indeks ZEW obrazuj?cy nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech. Spadł on we wrześniu do 12,9 pkt. wobec 25,0 pkt. w sierpniu, kształtuj?c się tym samym na najniższym poziomie od listopada 2014 r. Zgodnie z treści? komunikatu spadek indeksu wynikał z pogorszenia oczekiwań zwi?zanego ze spowolnieniem gospodarczym w gospodarkach wschodz?cych, w szczególności w Chinach i obawami o jego wpływ na niemiecki eksport.

Na poprawę koniunktury w niemieckiej gospodarce wskazał natomiast indeks Ifo, obrazuj?cy nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, który zwiększył się we wrześniu do 108,5 pkt. wobec 108,4 pkt. w sierpniu. Szczególnie zaskakuj?ca jest struktura indeksu, zgodnie z któr? jego wzrost wynikał z wyższej wartości składowej dotycz?cej oczekiwań, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał nieznaczny spadek subindeksu dotycz?cego oceny bież?cej sytuacji. W naszej ocenie rozbieżność ta mogła wynikać z utrzymuj?cego się silnego popytu wewnętrznego, wpływaj?cego korzystnie na ocenę bież?cej sytuacji. W ujęciu sektorowym poprawa koniunktury została odnotowana w budownictwie oraz handlu hurtowym i detalicznym, podczas gdy pogorszenie sytuacji miało miejsce w przetwórstwie. Osłabienie koniunktury w przetwórstwie wynikało z niższej oceny bież?cej sytuacji w tym sektorze, podczas gdy oczekiwania uległy nieznacznej poprawie. Może to świadczyć o tym, że przetwórstwo kompensuje niższy popyt ze strony Chin wzrostem aktywności na innych rynkach. Uważamy jednak, że wzrost indeksu Ifo dla niemieckiego przetwórstwa jest nietrwały i w najbliższym czasie można oczekiwać jego spadku.

Przedstawione wyżej mieszane wyniki badań koniunktury sygnalizuj? w naszej ocenie istotny wzrost ryzyka spowolnienia wzrostu aktywności gospodarczej w Niemczech oraz w pozostałych krajach strefy euro w IV kw. br. Pogorszenie koniunktury w strefie euro, w tym w Niemczech będzie oddziaływań w kierunku obniżenia aktywności w polskiej gospodarce. Stanowi to ryzyko w dół dla naszej prognozy zakładaj?cej wzrost dynamiki polskiego PKB w IV kw. (3,5% r/r wobec 3,1% w II kw.). Spadek aktywności gospodarczej w strefie euro będzie czynnikiem zwiększaj?cym oczekiwania rynku na wydłużenie Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów prowadzonego przez EBC. Prezes EBC M. Draghi powiedział w ubiegłym tygodniu, że EBC jest gotowy do wydłużenia horyzontu czasowego, zwiększenia skali lub zmiany struktury realizowanego obecnie programu w przypadku gdy spowolnienie na rynkach wschodz?cych będzie miało niekorzystny wpływ na gospodarkę strefy euro. Zaznaczył jednak, że jest zbyt wcześnie by podj?ć tak? decyzję. Ewentualne dalsze łagodzenie polityki monetarnej przez EBC będzie czynnikiem ograniczaj?cym deprecjację złotego będ?c? efektem prognozowanego przez nas rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED w październiku br. Tym samym będzie stanowić to wsparcie dla naszej prognozy kursu EURPLN na koniec br. (4,25).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Czy spowolnienie w Chinach zagrozi ożywieniu w strefie euro?

<p style="text-align: justify;">Wstępny zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i usług) w strefie euro zmniejszył się we wrześniu do 53,9 pkt. wobec 54,3 pkt. w sierpniu. Spadek wskaźnika wynikał zarówno z wolniejszego tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie (53,5 pkt. wobec 53,9 pkt. w sierpniu) jak i niższej aktywności w sektorze usług (54,0 pkt. wobec 54,4 pkt. w sierpniu). Średnia wartość zagregowanego indeksu PMI w III kw. wyniosła 54,0 pkt. wobec 53,9 pkt. w II kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy stabilizacji tempa wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty w III kw. na poziomie odnotowanym w II kw. (0,4% kw/kw).</p>

>

W ujęciu geograficznym źródłem pogorszenia koniunktury w strefie euro był spadek zagregowanego indeksu PMI dla Niemiec (54,3 pkt. wobec 55,0 pkt. w sierpniu) będ?cy konsekwencj? obniżenia tempa wzrostu aktywności w przetwórstwie w sektorze usług. W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost zagregowanego indeksu PMI dla Francji (51,4 pkt. wobec 50,2 pkt. w sierpniu), wynikaj?cy ze zwiększenia aktywności w sektorze usług i wyższego tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie.

Choć wskaźniki PMI wskazuj? na stabilizację koniunktury w obszarze wspólnej waluty, w naszej ocenie istotne ryzyko dla trwałości ożywienia w strefie euro stanowi spowolnienie gospodarcze w Chinach. Wstępny indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa zmniejszył się we wrześniu do 47,0 pkt. wobec 47,3 pkt. w sierpniu, kształtuj?c się tym samym na najniższym poziomie od marca 2009 r. Co więcej, jest to już 7 miesi?c z rzędu, kiedy to indeks znajduje się poniżej granicy 50 pkt. oddzielaj?cej wzrost od ograniczenia aktywności. Spadek wskaźnika wynikał ze zmniejszenia wszystkich jego 5 składowych (bież?ca produkcja, nowe zamówienia, zatrudnienie, zapasy pozycji zakupionych, czas dostaw), co wskazuje na szeroki zakres ograniczenia aktywności w chińskim przetwórstwie. Spowolnienie gospodarcze w Chinach sygnalizuj? również utrzymuj?ce się relatywnie niskie roczne dynamiki sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz inwestycji w aglomeracjach miejskich. W rezultacie prognozujemy, że wzrost PKB w 2015 r. będzie niższy od celu wyznaczonego przez chiński rz?d na poziomie ok. 7,0% i wyniesie 6,8% wobec 7,3% w 2014 r.

Struktura niemieckiej gospodarki charakteryzuje się wysokim w porównaniu do innych krajów strefy euro udziałem eksportu do Chin w PKB (2,6% w 2014 r.). Oznacza to, że wpływ spowolnienia w chińskiej gospodarce będzie widoczny najszybciej i szczególnie wyraźnie w przypadku Niemiec. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi struktura wrześniowego indeksu PMI dla niemieckiego przetwórstwa. Zmniejszeniu uległa bowiem składowa dotycz?ca nowych zamówień (54,0pkt. wobec 54,3 pkt. w sierpniu), która była efektem obniżenia składowej dla nowych zamówień eksportowych (51,5 pkt. wobec 52,8 pkt. w sierpniu). Na pogorszenie sytuacji w niemieckiej gospodarce wskazał również indeks ZEW obrazuj?cy nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech. Spadł on we wrześniu do 12,9 pkt. wobec 25,0 pkt. w sierpniu, kształtuj?c się tym samym na najniższym poziomie od listopada 2014 r. Zgodnie z treści? komunikatu spadek indeksu wynikał z pogorszenia oczekiwań zwi?zanego ze spowolnieniem gospodarczym w gospodarkach wschodz?cych, w szczególności w Chinach i obawami o jego wpływ na niemiecki eksport.

Na poprawę koniunktury w niemieckiej gospodarce wskazał natomiast indeks Ifo, obrazuj?cy nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, który zwiększył się we wrześniu do 108,5 pkt. wobec 108,4 pkt. w sierpniu. Szczególnie zaskakuj?ca jest struktura indeksu, zgodnie z któr? jego wzrost wynikał z wyższej wartości składowej dotycz?cej oczekiwań, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał nieznaczny spadek subindeksu dotycz?cego oceny bież?cej sytuacji. W naszej ocenie rozbieżność ta mogła wynikać z utrzymuj?cego się silnego popytu wewnętrznego, wpływaj?cego korzystnie na ocenę bież?cej sytuacji. W ujęciu sektorowym poprawa koniunktury została odnotowana w budownictwie oraz handlu hurtowym i detalicznym, podczas gdy pogorszenie sytuacji miało miejsce w przetwórstwie. Osłabienie koniunktury w przetwórstwie wynikało z niższej oceny bież?cej sytuacji w tym sektorze, podczas gdy oczekiwania uległy nieznacznej poprawie. Może to świadczyć o tym, że przetwórstwo kompensuje niższy popyt ze strony Chin wzrostem aktywności na innych rynkach. Uważamy jednak, że wzrost indeksu Ifo dla niemieckiego przetwórstwa jest nietrwały i w najbliższym czasie można oczekiwać jego spadku.

Przedstawione wyżej mieszane wyniki badań koniunktury sygnalizuj? w naszej ocenie istotny wzrost ryzyka spowolnienia wzrostu aktywności gospodarczej w Niemczech oraz w pozostałych krajach strefy euro w IV kw. br. Pogorszenie koniunktury w strefie euro, w tym w Niemczech będzie oddziaływań w kierunku obniżenia aktywności w polskiej gospodarce. Stanowi to ryzyko w dół dla naszej prognozy zakładaj?cej wzrost dynamiki polskiego PKB w IV kw. (3,5% r/r wobec 3,1% w II kw.). Spadek aktywności gospodarczej w strefie euro będzie czynnikiem zwiększaj?cym oczekiwania rynku na wydłużenie Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów prowadzonego przez EBC. Prezes EBC M. Draghi powiedział w ubiegłym tygodniu, że EBC jest gotowy do wydłużenia horyzontu czasowego, zwiększenia skali lub zmiany struktury realizowanego obecnie programu w przypadku gdy spowolnienie na rynkach wschodz?cych będzie miało niekorzystny wpływ na gospodarkę strefy euro. Zaznaczył jednak, że jest zbyt wcześnie by podj?ć tak? decyzję. Ewentualne dalsze łagodzenie polityki monetarnej przez EBC będzie czynnikiem ograniczaj?cym deprecjację złotego będ?c? efektem prognozowanego przez nas rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED w październiku br. Tym samym będzie stanowić to wsparcie dla naszej prognozy kursu EURPLN na koniec br. (4,25).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.