Analizy i badania

Chmury to nie tylko efektywność kosztowa, biznes wskazuje inne korzyści

<p style="text-align: justify;"><strong>Blisko połowa firm wykorzystuje chmury obliczeniowe w celu lepszego zarządzania efektywnością kosztów IT. Jednak coraz powszechniejsze jest również używanie chmur obliczeniowych jako narzędzia do zwiększenia elastyczności i mobilności pracowników (42% firm) czy też lepszego dostosowania się do potrzeb klientów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwo i ochrona danych pozostaje nadal głównym wyzwaniem dla rozwoju przetwarzania w chmurach obliczeniowych w opinii co drugiego przedstawiciela kadry kierowniczej badanych firm. To najważniejsze wnioski badania KPMG przeprowadzonego na grupie ponad 500 menedżerów globalnych firm.</strong></p>

>

Przyczyny wdrażania technologii chmury obliczeniowej  

Podobnie jak we wcześniejszym badaniu przeprowadzonym przez KPMG w 2012 roku (Raport KPMG International „The cloud takes shape. Global cloud survey: the implementation challenge”), blisko połowa badanych firm potwierdziła wykorzystanie chmur obliczeniowych do zarz?dzania efektywności? kosztów (odpowiednio 49% firm w 2014 roku i 48% w 2012 roku), jako główn? przyczynę wdrożenia tej technologii. W odróżnieniu do wyników z poprzedniej edycji badania, gdy wskazywane na drugim miejscu ułatwienie i znacz?ce przyspieszenie wdrażania nowych rozwi?zań dzięki przetwarzaniu w chmurze, osi?gało mniej niż 30% wskazań, obecnie trzy inne korzyści były wskazywane przez ponad 35% menedżerów.

Coraz więcej firm, tj. 42% wskazań, używa chmur obliczeniowych do zwiększenia elastyczności i mobilności siły roboczej. Również wykorzystanie przetwarzania w chmurze do poprawy relacji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi ma obecnie duże znaczenie dla przedsiębiorstw (37% wskazań). Nie mniej ważne (35% wskazań), jest też wsparcie przetwarzania danych w celu łatwiejszej analizy danych i pozyskiwania informacji zarz?dczych przez chmury obliczeniowe.

  

Szeroki zakres zastosowania chmur obliczeniowych i wynikaj?ce z nich korzyści potwierdzaj? wyniki badań KPMG wskazuj?ce tę technologię, jako kluczow? dla przedsiębiorstw, tj. przełomow? dla przemysłu i konsumentów, która ma olbrzymi wpływ na tworzenie nowych modeli biznesowych i transformację operacyjn? przedsiębiorstw -mówiJan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Elastyczność i mobilność pracy dzięki chmurze obliczeniowej

Na przestrzeni ostatnich 2 lat, pod?żaj?c za oczekiwaniami pracowników, trzykrotnie (z 14% w 2012 roku do 42% w 2014 roku) wzrosła liczba firm wykorzystuj?cych chmury obliczeniowe do zwiększenia możliwości zastosowania mobilności i elastycznych form wykonywania pracy. Jest to zastosowanie przetwarzania w chmurze, które najbardziej zyskało na znaczeniu w tym okresie.

Technologia ta, z jednej strony umożliwia zwiększenie zastosowania urz?dzeń mobilnych przez pracowników (np. siły sprzedaży, służby terenowe), ale również stwarza możliwość tworzenia nowych strategii w obszarze zarz?dzania zasobami ludzkimi (np. elastyczne formy czasu i miejsca pracy). Przynosi to korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom gdyż przyczynia się to wzrostu produktywności (54% wskazań) oraz wzrostu poziomu satysfakcji pracowników (48% wskazań).

  

Oczekiwania ludzi jako pracowników w zakresie korzyści, które niesie wykorzystanie technologii, w tym chmury obliczeniowej i urz?dzeń mobilnych, znacz?co zmieniły się w ostatnich latach. Wynika to m.in. z faktu, że wielokrotnie poziom wykorzystania tych technologii w ich życiu prywatnym jest znacz?co wyższy niż w pracy zawodowej - wskazuje Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Nowe możliwości w budowie i zarz?dzaniu relacjami z klientami

Od 2012 roku niemal dwukrotnie (z 20% w 2012 roku do 37% w 2014 roku) wzrosło wykorzystywanie technologii chmury obliczeniowej w obszarze komunikacji z obecnymi lub   potencjalnymi klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Na tle innych branż wyróżniły się firmy w sektora handlu detalicznego, w którym wykorzystywanie chmur w 2014 roku było wyższe o 7 punktów procentowych (44%).

Podstawowe dwa zastosowania przetwarzania w chmurze pozwalaj?ce istotnie wspierać transformacje biznesow? m.in. sektora handlu detalicznego to: lepsze wykorzystania danych na potrzeby analityczne i decyzyjne (48% wskazań) oraz usprawnienie obszaru komunikacji (44% wskazań). Trzeci? najczęściej wskazywan? korzyści?, jest wspieranie inicjatyw maj?cych na celu zwiększenie efektywności kosztów (36% wskazań).      

  

Analizy rynków wysoko rozwiniętych, a także rynku polskiego wskazuj? na silny trend zmiany preferencji klientów w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, wymagaj?ce zmian w stosowanych przez przedsiębiorców rozwi?zaniach IT. Nazywany jest on często Digital Consumer Experience i dotyczy szczególnie, ale nie wył?cznie, młodego i zaawansowanego technologicznie segmentu klientów, głównie w takich branżach jak handel detaliczny, telekomunikacja, bankowość i ubezpieczenia – dodaje Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Bezpieczeństwo danych to nadal główne wyzwanie

Według 53% respondentów ryzyko utraty danych oraz wycieku danych s? największymi wyzwaniami przy zastosowaniu przetwarzania w chmurze. Połowa badanych firm wskazuje również obawy zwi?zane z ryzykiem kradzieży własności intelektualnych oraz z konieczności? zmian w organizacji służb i procesów IT wynikaj?cych z zastosowania chmur obliczeniowych.

5 lat temu kwestie bezpieczeństwa danych w chmurze obliczeniowej były głównym wyzwaniem opóźniaj?cym adaptację tej technologii. Obecnie ich wykorzystanie nie jest już kwestionowane, więc pytanie stawiane przez kadrę kierownicz? brzmi nie „czy i jak bezpiecznie wdrożyć chmurę”, ale „jak mogę zoptymalizować sposób wykorzystania i poziom bezpieczeństwa przetwarzania w chmurze” – podsumowuje Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

***

O RAPORCIE

Raport KPMG International „KPMG’s 2014 Cloud Survey Report: Elevating Business in the Cloud” został przygotowany na zlecenie KPMG przez Forbes Insights na podstawie badania internetowego przeprowadzonego w okresie od grudnia 2013 roku do marca 2014 roku, wśród 539 przedstawicieli kadry kierowniczej firm z branży finansowej, opieki zdrowotnej, mediów i przemysłu farmaceutycznego. Respondenci pochodzili z USA, Kanady, Australii, Chin, Indii, Japonii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej oraz infografikę z najważniejszymi wnioskami z raportu, można pobrać ze strony kpmg.pl.

***

O KPMG:                          

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

***

Kontakt dla mediów:

Monika Muracka, e-mail: mmuracka@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160  177
Marta Tyszer, e-mail: mtyszer@kpmg.pl, tel. (22) 528 14 04 lub 664  718 613
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin