Analizy i badania

Ceny żywności szybko nie wzrosną

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS, od maja 2014 r. mamy do czynienia z utrzymującą się deflacją żywności i napojów bezalkoholowych, tj. spadkiem cen tych produktów w ujęciu rocznym.</p>

>

Poniższa analiza ma na celu odpowiedź, jak długo ceny żywności będ? jeszcze spadad. W tym celu przeanalizowaliśmy tendencje zachodz?ce na rynkach odpowiadaj?cych za najważniejsze składowe cen żywności: owoce, warzywa, mleko, nabiał, mięso, pieczywo i produkty zbożowe oraz oleje i pozostałe tłuszcze. Stanowi? one w sumie 76% całości towarów uwzględnianych w koszyku inflacyjnym w kategorii „żywnośd i napoje bezalkoholowe”.

Prognozujemy, że w najbliższych miesi?cach ceny mleka i produktów mlecznych w Polsce ustabilizuj? się, co zwi?zane będzie ze stopniowym oczyszczaniem się światowego rynku z nadpodaży produktów mlecznych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost cen niektórych produktów mlecznych (masła i mleka w proszku) na rynku UE (zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w pierwszym tygodniu lutego były one średnio o ok. 5% wyższe niż w pierwszym tygodniu stycznia). Niemniej jednak likwidacja systemu kwot mlecznych w kwietniu br., w poł?czeniu z efektami sezonowymi doprowadzi w naszej ocenie do spadku cen mleka i produktów mlecznych, które osi?gn? swoje minima lokalne w okresie letnim (por. MAKROmapa z 2.02.2015). W II poł roku prognozujemy ponowny wzrost cen mleka i produktów mlecznych wraz z oczekiwanym przez nas ożywieniem na światowym rynku mleka, a także wyższym krajowym spożyciem zwi?zanym z poprawiaj?c? się sytuacj? gospodarstw domowych. W rezultacie, bior?c pod uwagę kształtowanie się cen nabiału w 2014 r., oczekujemy, że w II poł. br. wkład zmiany cen nabiału do rocznego wskaźnika inflacji żywności będzie się zwiększał, oddziałuj?c w kierunku wzrostu dynamiki cen żywności.

Oczekujemy, że cena wieprzowiny w 2015 r. ustabilizuje się na poziomach zbliżonych do tych odnotowywanych pod koniec ub. r. Będzie sprzyjad temu utrzymuj?ca się niska cena wieprzowiny w UE, będ?ca konsekwencj? wprowadzonego na pocz?tku ub.r. rosyjskiego embarga na produkty wieprzowe w zwi?zku z wykryciem przypadków ASF (Afrykaoski Pomór Świo) w Polsce i na Litwie, które doprowadziło do powstania znacz?cej nadpodaży na rynku (szczegółowe prognozy cen wieprzowiny w Polsce przedstawimy w kolejnej MAKROmapie). Jednocześnie w br. oczekujemy umiarkowanego wzrostu cen drobiu. W kierunku zwiększenia cen oddziaływad będzie wzrost popytu wynikaj?cy zarówno z wyższego eksportu drobiu, a także rosn?cego spożycia krajowego. Z kolei przewidywany przez nas wzrost produkcji wołowiny na świecie będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku jej ceny na rynku krajowym. Tym samym prognozujemy, że ceny wołowiny w Polsce w 2015 r. będ? lekko niższe niż w ub. r. Mięso wołowe ma jednak mał? wagę (6%) w koszyku inflacyjnym reprezentuj?cym zmiany cen mięsa ogółem, a tym samym spadek jego cen będzie miał tylko nieznaczny wpływ na zmiany dynamiki cen w ramach całej kategorii „mięso”. W rezultacie, bior?c pod uwagę powyższe czynniki, ze względu na efekty niskiej bazy zwi?zanej z zakazem eksportu wieprzowiny do Rosji i krajów azjatyckich od lutego ub. r. oraz wprowadzeniem embarga rosyjskiego w sierpniu ub. r. oczekujemy silnego zwiększenia dynamiki cen mięsa ogółem w marcu i kontynuacji tego wzrostu w miesi?cach letnich.

Zakładamy, że w tym roku zima będzie miała przeciętny (patrz?c historycznie) przebieg pod względem temperatury i opadów śniegu, podczas gdy przed rokiem zima była wyj?tkowo łagodna. Jednocześnie zbiory owoców i warzyw również będ? naszym zdaniem zbliżone do średniej wieloletniej, a tym samym niższe niż przed rokiem (czas urodzaju). Te dwa czynniki będ? oddziaływały w kierunku spadku podaży i wzrostu rocznej dynamiki cen tych produktów. Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki cen owoców i warzyw w II poł. r. będzie efekt niskiej bazy zwi?zanej z wprowadzonym przed rokiem embargiem rosyjskim.

Korzystaj?c z prognoz cen surowców rolnych na światowych rynkach przygotowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacowaliśmy, jak będzie kształtowało się tempo wzrostu cen w kategoriach pieczywo i produkty zbożowe oraz oleje i pozostałe tłuszcze. Spodziewane wyhamowanie spadku cen pszenicy w ujęciu rocznym w II poł. br. oraz stopniowy wzrost dynamiki cen paliw, ograniczaj?cy presję kosztow? (por. MAKROmapa z 12.01.2015) będ? oddziaływały w kierunku wzrostu dynamiki cen pieczywa. Z kolei zwiększenie dynamiki cen niektórych roślin oleistych na światowych rynkach w br. będzie wpływało naszym zdaniem w kierunku szybszego wzrostu cen w kategorii oleje i pozostałe tłuszcze.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki oczekujemy, że dynamika cen żywności osi?gnęła minimum lokalne w styczniu br. i w kolejnych miesi?cach będzie ona stopniowo wzrastad. Naszym zdaniem roczne tempo wzrostu cen żywności będzie się jednak wci?ż kształtowało poniżej zera do kooca III kw. Oczekujemy, że dopiero w IV kw. br. dynamika cen żywności osi?gnie dodatni? wartośd (0,5% r/r). Taka, rosn?ca ścieżka dynamiki cen żywności stanowi wsparcie dla naszej prognozy wzrostu rocznego wskaźnika inflacji z -1,1% r/r w I kw. br. do +0,4% w IV kw. (por. tabela kwartalna).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Ceny żywności szybko nie wzrosną

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS, od maja 2014 r. mamy do czynienia z utrzymującą się deflacją żywności i napojów bezalkoholowych, tj. spadkiem cen tych produktów w ujęciu rocznym.</p>

>

Poniższa analiza ma na celu odpowiedź, jak długo ceny żywności będ? jeszcze spadad. W tym celu przeanalizowaliśmy tendencje zachodz?ce na rynkach odpowiadaj?cych za najważniejsze składowe cen żywności: owoce, warzywa, mleko, nabiał, mięso, pieczywo i produkty zbożowe oraz oleje i pozostałe tłuszcze. Stanowi? one w sumie 76% całości towarów uwzględnianych w koszyku inflacyjnym w kategorii „żywnośd i napoje bezalkoholowe”.

Prognozujemy, że w najbliższych miesi?cach ceny mleka i produktów mlecznych w Polsce ustabilizuj? się, co zwi?zane będzie ze stopniowym oczyszczaniem się światowego rynku z nadpodaży produktów mlecznych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost cen niektórych produktów mlecznych (masła i mleka w proszku) na rynku UE (zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w pierwszym tygodniu lutego były one średnio o ok. 5% wyższe niż w pierwszym tygodniu stycznia). Niemniej jednak likwidacja systemu kwot mlecznych w kwietniu br., w poł?czeniu z efektami sezonowymi doprowadzi w naszej ocenie do spadku cen mleka i produktów mlecznych, które osi?gn? swoje minima lokalne w okresie letnim (por. MAKROmapa z 2.02.2015). W II poł roku prognozujemy ponowny wzrost cen mleka i produktów mlecznych wraz z oczekiwanym przez nas ożywieniem na światowym rynku mleka, a także wyższym krajowym spożyciem zwi?zanym z poprawiaj?c? się sytuacj? gospodarstw domowych. W rezultacie, bior?c pod uwagę kształtowanie się cen nabiału w 2014 r., oczekujemy, że w II poł. br. wkład zmiany cen nabiału do rocznego wskaźnika inflacji żywności będzie się zwiększał, oddziałuj?c w kierunku wzrostu dynamiki cen żywności.

Oczekujemy, że cena wieprzowiny w 2015 r. ustabilizuje się na poziomach zbliżonych do tych odnotowywanych pod koniec ub. r. Będzie sprzyjad temu utrzymuj?ca się niska cena wieprzowiny w UE, będ?ca konsekwencj? wprowadzonego na pocz?tku ub.r. rosyjskiego embarga na produkty wieprzowe w zwi?zku z wykryciem przypadków ASF (Afrykaoski Pomór Świo) w Polsce i na Litwie, które doprowadziło do powstania znacz?cej nadpodaży na rynku (szczegółowe prognozy cen wieprzowiny w Polsce przedstawimy w kolejnej MAKROmapie). Jednocześnie w br. oczekujemy umiarkowanego wzrostu cen drobiu. W kierunku zwiększenia cen oddziaływad będzie wzrost popytu wynikaj?cy zarówno z wyższego eksportu drobiu, a także rosn?cego spożycia krajowego. Z kolei przewidywany przez nas wzrost produkcji wołowiny na świecie będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku jej ceny na rynku krajowym. Tym samym prognozujemy, że ceny wołowiny w Polsce w 2015 r. będ? lekko niższe niż w ub. r. Mięso wołowe ma jednak mał? wagę (6%) w koszyku inflacyjnym reprezentuj?cym zmiany cen mięsa ogółem, a tym samym spadek jego cen będzie miał tylko nieznaczny wpływ na zmiany dynamiki cen w ramach całej kategorii „mięso”. W rezultacie, bior?c pod uwagę powyższe czynniki, ze względu na efekty niskiej bazy zwi?zanej z zakazem eksportu wieprzowiny do Rosji i krajów azjatyckich od lutego ub. r. oraz wprowadzeniem embarga rosyjskiego w sierpniu ub. r. oczekujemy silnego zwiększenia dynamiki cen mięsa ogółem w marcu i kontynuacji tego wzrostu w miesi?cach letnich.

Zakładamy, że w tym roku zima będzie miała przeciętny (patrz?c historycznie) przebieg pod względem temperatury i opadów śniegu, podczas gdy przed rokiem zima była wyj?tkowo łagodna. Jednocześnie zbiory owoców i warzyw również będ? naszym zdaniem zbliżone do średniej wieloletniej, a tym samym niższe niż przed rokiem (czas urodzaju). Te dwa czynniki będ? oddziaływały w kierunku spadku podaży i wzrostu rocznej dynamiki cen tych produktów. Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki cen owoców i warzyw w II poł. r. będzie efekt niskiej bazy zwi?zanej z wprowadzonym przed rokiem embargiem rosyjskim.

Korzystaj?c z prognoz cen surowców rolnych na światowych rynkach przygotowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacowaliśmy, jak będzie kształtowało się tempo wzrostu cen w kategoriach pieczywo i produkty zbożowe oraz oleje i pozostałe tłuszcze. Spodziewane wyhamowanie spadku cen pszenicy w ujęciu rocznym w II poł. br. oraz stopniowy wzrost dynamiki cen paliw, ograniczaj?cy presję kosztow? (por. MAKROmapa z 12.01.2015) będ? oddziaływały w kierunku wzrostu dynamiki cen pieczywa. Z kolei zwiększenie dynamiki cen niektórych roślin oleistych na światowych rynkach w br. będzie wpływało naszym zdaniem w kierunku szybszego wzrostu cen w kategorii oleje i pozostałe tłuszcze.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki oczekujemy, że dynamika cen żywności osi?gnęła minimum lokalne w styczniu br. i w kolejnych miesi?cach będzie ona stopniowo wzrastad. Naszym zdaniem roczne tempo wzrostu cen żywności będzie się jednak wci?ż kształtowało poniżej zera do kooca III kw. Oczekujemy, że dopiero w IV kw. br. dynamika cen żywności osi?gnie dodatni? wartośd (0,5% r/r). Taka, rosn?ca ścieżka dynamiki cen żywności stanowi wsparcie dla naszej prognozy wzrostu rocznego wskaźnika inflacji z -1,1% r/r w I kw. br. do +0,4% w IV kw. (por. tabela kwartalna).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin