Analizy i badania

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia - co piaty pracodawca chce zatrudniać

<p><span><span>Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia nastroje polskich pracodawc&oacute;w są optymistyczne, obserwujemy stabilny wzrost tendencji do zatrudniania. Prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2011 r. osiąga +14%, co oznacza, że o 14% więcej pracodawc&oacute;w w Polsce planuje zatrudniać, niż redukować etaty w ciągu najbliższych trzech miesięcy. </span></span></p>

>

Wśród 751 przebadanych w Polsce pracodawców 22% deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 8% przewiduje redukcję liczby etatów, a 67% nie planuje żadnych zmian personalnych. W ujęciu kwartalnym nast?pił lekki wzrost prognozy, o 2 punkty procentowe. W ujęciu rocznym prognoza obniżyła się o 4 punkty procentowe.

Na tle krajów z regionu EMEA nastroje polskich pracodawców należ? do najbardziej pozytywnych. Po Turcji (+35%) oraz Rumunii (+20%), prognoza netto zatrudnienia plasuje Polskę na trzecim miejscu ex aequo z Bułgari?.

„Perspektywy zatrudnienia w Polsce konsekwentnie rosn?, choć optymizm pracodawców jest nieco słabszy niż w zeszłym roku. Mimo to polscy pracodawcy należ? do najbardziej optymistycznych w Europie, już ponad co pi?ty deklaruje tworzenie nowych etatów w najbliższym kwartale.” mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.

W III kwartale 2011 r. we wszystkich badanych sektorach prognozy s? dodatnie. W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła w sześciu sektorach. Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku w siedmiu sektorach obserwujemy mniejszy optymizm pracodawców.

Najczęściej chęć zatrudniania nowych pracowników deklarowano, podobnie jak kwartał wcześniej, w sektorze Budownictwo (+26%). Pracodawcy s? jednak w tej kwestii znacznie mniej optymistyczni niż przed rokiem. W III kwartale 2011 r. zatrudniać planuje też istotna grupa pracodawców z sektorów Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Restauracje/ Hotele. Prognozy tu wynosz? +20%, choć w obu przypadkach s? niższe niż rok temu.

Stabiln? poprawę sytuacji na rynku pracy obserwujemy w sektorze Produkcja przemysłowa (+18%). Optymizm pracodawców lekko urósł w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i rok do roku. Konsekwentnie z kwartału na kwartał poprawiaj? się też nastroje pracodawców z sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+18%). Przewaga firm planuj?cych zatrudnianie jest największa od I kwartału 2009 r. W sektorze Instytucje sektora publicznego (+14%) odnotowano wyraźny wzrost prognozy w ujęciu kwartalnym. Jednak pracodawcy s? mniej optymistyczni niż rok temu w tym okresie.

Najbardziej powści?gliwi jeśli chodzi o plany zatrudniania w III kwartale 2011 r. s? pracodawcy z sektora Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, prognoza netto zatrudnienia na poziomie +4 oznacza niewielk? przewagę tendencji do zatrudniania nad planami redukcji.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski więcej jest pracodawców przewiduj?cych wzrost zatrudnienia w III kwartale 2011 r., niż tych planuj?cych redukcje.

Największy optymizm wykazuj? pracodawcy z regionu Centralnego, uzyskano tam aż o 20% więcej deklaracji zwiększania zatrudnienia, niż jego redukcji. Pozytywne nastroje w regionie umocniły się kwartalnie i ponownie osi?gaj? najwyższy poziom od IV kwartału 2008 r. Także w regionach Południowo-Zachodnim i Południowym nast?piła zdecydowana poprawa perspektyw zatrudnienia, prognozy rosn? tam o 6 punktów procentowych w porównaniu do wcześniejszych trzech miesięcy.

Najniższe w tym kwartale prognozy odnotowano dla regionów Północnego i Północno-Zachodniego (po 10%). Optymizm pracodawców zwi?zany z zatrudnianiem utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu z II kwartałem 2011 r., jednak uległ osłabieniu w ujęciu rocznym, o 3 punkty procentowe w regionie Północnym i o znaczne 15 punktów procentowych w regionie Północno-Zachodnim.

„Bardzo dobry klimat do zatrudniania, jaki obserwujemy w regionie Centralnym to efekt m.in. nowych inwestycji oraz rozszerzania dotychczasowej działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podobnie, w regionach Południowo-Zachodnim i Południowym optymistyczne deklaracje pracodawców dotycz?ce III kwartału wynikaj? w dużej mierze z naturalnego sezonowego ożywienia w produkcji sprzętu AGD oraz w turystyce.” wyjaśnia Iwona Janas

Globalnie przewidywania pracodawców co do zatrudnienia w III kwartale s? pozytywne w 35 z 39 krajach, a prognozy ulegaj? poprawie w 20 krajach w porównaniu do poprzedniego kwartału i w 24 krajach rok do roku. Najsilniejszy optymizm obserwujemy u wśród pracodawców z Indii, Brazylii, Tajwanu, Turcji i Singapuru. Najniższe i jedyne ujemne prognozy odnotowano dla Hiszpanii, Grecji, Włoch oraz Irlandii.

Wyniki badania wskazuj? na bardzo dobr? sytuację w Niemczech. Prognoza netto zatrudnienia na poziomie +12% jest najwyższ? od 2007 r. i sygnalizuje powrót rynku pracy do sytuacji sprzed recesji. Mimo iż pracodawcy we Włoszech, czy Wielkiej Brytanii pozostaj? powści?gliwi w kwestii zatrudniania nowych pracowników, to już dla Kanady i Francji odnotowano najwyższe wyniki w historii badania. Natomiast perspektywy zatrudnienia w Japonii oraz Stanach Zjednoczonych choć nie powróciły jeszcze do poziomu sprzed recesji, s? pozytywne.


Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny. Kolejny raport z prognozami dla IV kwartału 2011 r. będzie opublikowany w dniu 13 września 2011 r.

# # #

Pełne wyniki badań dla każdego z 39 krajów, w których prowadzone jest badanie w chwili obecnej oraz wyniki dla regionów dostępne s? w zakładce Press Room strony Manpower Inc. na www.manpower.com/meos. Dodatkowo, pliki produkcyjne z tabelkami i grafami użytymi w raportach można pobrać z www.manpower.com/library.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od prawie 50 lat, aktualnie ponad 63 000 pracodawców w 39 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pacy na świecie. Raport dla III kwartału 2011 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 21 kwietnia a 4 maja 2011 r. W Polsce wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 751 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu Manpower dostępnych jest na www.manpower.pl w zakładce Badania/ Dla Mediów, w sekcji Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

O Manpower Polska
Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od marca 2001 r. Pod mark? Manpower w Polsce działa prawie 50 agencji. W chwili obecnej usługi Manpower w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing usług oraz doradztwo personalne. Z grupy Manpower w Polsce obecne s? również Manpower Professional, Manpower Business Solutions, Right Management i Elan. Więcej informacji na temat Manpower można znaleźć pod adresem www.manpower.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin