Analizy i badania

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

<p><b><span><span>Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na zwiększenie dynamiki zatrudnienia w II kwartale 2010 r. Pracodawcy w Polsce są najbardziej optymistycznie nastawieni do zatrudniania nowych pracownik&oacute;w w II kwartale 2010 r. spośr&oacute;d wszystkich 17 przebadanych kraj&oacute;w w Europie.</span></span></b></p>

>

Agencja zatrudnienia Manpower Polska ogłosiła w dniu dzisiejszym, że pracodawcy w Polsce zwiększ? dynamikę zatrudnienia w II kwartale 2010 r. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej próby polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia
na poziomie +13%. Jest to najwyższa prognoza dla II kwartału 2010 r. spośród wszystkich 17 przebadanych europejskich krajów. Odpowiedzi polskich pracodawców s? następuj?ce: 20% pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% przewiduje zmniejszenie zatrudnienia, a 71% badanych szacuje brak zmian personalnych w II kwartale 2010 r. W ujęciu kwartalnym, odnotowano wzrost prognozy netto zatrudnienia o 9 punktów, natomiast w ujęciu rok do roku, prognoza jest wyższa o 7 punktów procentowych.

„Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2010 r. wskazuj?, że polscy pracodawcy zaczynaj? być gotowi do zwiększania zatrudnienia. Największy optymizm wykazuj? firmy z sektorów Instytucje sektora publicznego oraz Handel detaliczny i hurtowy”, mówi Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska. „Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Produkcja przemysłowa to także pozytywne zaskoczenie; na podstawie deklaracji przedsiębiorców z tego sektora ustalono prognozę netto zatrudnienia o 11 punktów procentowych wyższ? niż przed kwartałem. Jednocześnie, sektor Produkcja przemysłowa odnotował wzrosty w 11 europejskich krajach”, dodaje Iwona Janas.

W Polsce, prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2010 r. jest dodatnia we wszystkich 10 badanych sektorach. Najwyższ? prognozę, drugi kwartał z rzędu, odnotowano w sektorze Instytucje sektora publicznego (+21%). Wyraźny optymizm widoczny jest także wśród pracodawców z sektora Handel detaliczny i hurtowy (+20%), Restauracje/ Hotele (+17%) oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+16%). Umiarkowany optymizm przejawiaj? przedsiębiorcy z sektorów Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (oba +8%).

W porównaniu kwartalnym, odnotowano optymizm pracodawców z 9 na 10 sektorów i w większości przypadków wzrosty s? znacz?ce. Największy wzrost, o 16 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa. W przypadku sektorów Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, Kopalnie/ Przemysł oraz Handel detaliczny i hurtowy prognoza jest wyższa o 15 punktów. Prognoza netto zatrudnienia pozostaje na tym samym poziomie, co przed kwartałem w sektorze Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi.

W ujęciu rocznym, wyższe prognozy netto zatrudnienia odnotowano w 7 z 10 sektorów. Największe wzrosty, o 23 i 19 punktów procentowych, widoczne s? w sektorach, odpowiednio, Produkcja przemysłowa oraz Handel detaliczny i hurtowy. Prognoza netto zatrudnienia jest także wyższa w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Instytucje sektora publicznego oraz Transport/ Logistyka.

W przypadku regionów Polski ?, pracodawcy ze wszystkich 6 badanych regionów oceniaj? plany wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2010 r. optymistycznie. Najwięcej optymizmu wykazuj? pracodawcy z regionu Północnego (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), dla którego otrzymano prognozę netto zatrudnienia na poziomie +16%. Na podstawie deklaracji przedsiębiorców z regionu Północno-Zachodniego (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie) ustalono prognozę +14%. Prognoza netto zatrudnienia zarówno dla regionu Południowego (województwo małopolskie, śl?skie), jak i Centralnego (województwo łódzkie, mazowieckie) osi?ga +13%.

W ujęciu kwartalnym, dynamika zatrudnienia we wszystkich 6 badanych regionach będzie większa. Najwyższy wzrost, o 18 punktów procentowych, odnotowano dla regionu Północnego. W regionach Wschodnim (województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) i Północno-Zachodnim także widoczne s? znacz?ce wzrosty, odpowiednio o 15 i 13 punktów procentowych. Najmniejszy wzrosty, o 3 i 4 punkty, otrzymano dla regionów, odpowiednio, Centralnego i Południowego.

Porównuj?c rok do roku, prognozy netto zatrudnienia dla 5 regionów s? bardziej optymistyczne. Na podstawie deklaracji pracodawców z regionu Centralnego odnotowano wzrost o 14 punktów procentowych. Prognoza jest wyższa o 9 punktów w regionach Północnym i Północno-Zachodnim. Jedynym regionem, w którym prognoza netto zatrudnienia jest niższa niż przed rokiem jest region Wschodni, w którym odnotowano spadek o 2 punkty procentowe.

Analizuj?c wyniki dla wszystkich 36 badanych krajów, większość pracodawców z 27 krajów deklaruje, że będzie zatrudniać, a nie zwalniać pracowników w II kwartale 2010 r. Największy optymizm wykazuj? pracodawcy z Indii (+39%), Brazylii (+38%), Tajwanu (+33%), Kostaryki i Peru (oba +23%) oraz Australii (+22%). Ujemne prognozy netto zatrudnienia odnotowano dla Włoch i Hiszpanii (oba -11%) oraz Irlandii (-9%). Pracodawcy z 19 krajów s? bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników niż przed kwartałem. W ujęciu rok do roku, prognozy odnotowuj? wzrosty w 23 z 33 krajów, dla których dostępne s? dane sprzed roku.

W Europie większość pracodawców z 9 na 17 badanych krajów deklaruje umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników w II kwartale 2010 r. najbardziej optymistyczni s? pracodawcy z Polski (+13%) oraz Norwegii i Szwecji (oba +6%). Najmniejszy optymizm w Europie i jednocześnie na świecie wykazuj? przedsiębiorcy z Hiszpanii i Włoch (oba -11%) oraz Irlandii (-9%). W ujęciu kwartalnym, prognozy s? bardziej optymistyczne w 8 krajach, a w porównaniu rocznym nast?pił wzrost prognoz netto zatrudnienia w przypadku 8 z 17 badanych krajów.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2010 r. został opracowany
na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 14 a 27 stycznia 2010 r. obejmuj?cych grupę 750 pracodawców reprezentuj?c? 10 sektorów ? z 6 regionów Polski. Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane s? z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie s? przewidywania dotycz?ce całkowitego zatrudnienia firmy w Pana/ Pani oddziale w ci?gu trzech miesięcy, od pocz?tku kwietnia do końca czerwca 2010 r. w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczb? pracodawców przewiduj?cych wzrost całkowitego zatrudnienia a liczb? pracodawców deklaruj?cych spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, z ujemnym jego redukcję.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczy ponad 61 000 pracodawców z 36 krajów. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak dużym rozmiarze, zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.

   ?Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośl?skie, opolskie), Południowy (małopolskie, śl?skie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

 ? Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.

Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od marca 2001 r. Pod mark? Manpower w Polsce działa prawie 50 agencji. W chwili obecnej usługi Manpower w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing usług oraz doradztwo personalne. Z grupy Manpower, w Polsce obecne s? również Manpower Professional, Manpower Business Solutions, Right Management i Elan. Więcej informacji na temat Manpower można znaleźć pod adresem www.manpower.pl .

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP