Analizy i badania

Barometr Carrefour Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej – luty 2014

<p style="text-align: justify;">Wartość Barometru Carrefour Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej w lutym wyniosła -8,2 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca, wskazanie Barometru spadło o 1,85 punktu. Był to pierwszy spadek wartości Barometru po trzech kolejnych miesiącach wzrostu. Wartość wskaźnika poniżej zera oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.</p>

>

Na zmianę wartości Barometru Carrefour negatywnie wpływały następuj?ce jego składowe: spadek skłonności konsumentów do zakupów, spadek wartości bież?cego wskaźnika ufności konsumenckiej, pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury w handlu, nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spadek wartości Barometru łagodzony był przez: wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz wzrost dynamiki liczby pracuj?cych w sektorze przedsiębiorstw.

Odnotowany w lutym spadek wartości Barometru Carrefour wynikał głównie ze zmiany zachowań konsumentów – najbardziej obniżyły się poziom koniunktury w handlu oraz skłonność do zakupów. Wpływ pozostałych czynników branych pod uwagę przy liczeniu Barometru niemal równoważył się. Pomimo spadku wartości Barometru, warto zwrócić uwagę, że dane płyn?ce z gospodarki świadcz? o stopniowym poprawianiu się stanu koniunktury. Przypuszczać zatem należy, że lutowe zachowanie Barometru nie jest zmian? trwaj?cego już od piętnastu miesięcy trendu wzrostowego, a jedynie jego korekt?. Pamiętać przy tym należy, że wartość Barometru od sześćdziesięciu dwóch miesięcy, a więc od pięciu i pół roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to potwierdzenie wci?ż obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników.

Opinię o potencjale wzrostu dla Barometru w najbliższych miesi?cach potwierdzaj? najnowsze prognozy IBnGR, według których w 2014 roku nast?pi przyspieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 2,8 procent. Tempo wzrostu gospodarczego będzie w kolejnych kwartałach coraz wyższe – od 2,6 procent w pierwszym kwartale, do 3,0 w ostatnim. Pomimo przyspieszenia nie będzie ono zatem spektakularne i w dalszym ci?gu daleko będzie od wyników osi?ganych na przykład w latach 2006-2008, kiedy to gospodarka rozwijała się w tempie powyżej pięciu, a nawet sześciu procent. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy zreszt? się spodziewać.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne s? prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osi?gnie wartość 2,5 procenta, co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012-2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 1,9 procent w pierwszym, do 3,0 w czwartym. Warto również odnotować, że po dwóch latach spadków, odwróc? się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR, nakłady inwestycyjne zwiększ? się w 2014 roku o 4,7 procent.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i jednym z największych detalistów na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 600 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy franczyzowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do poniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, ekonomii i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin