Analizy i badania

Agencja ratingowa Fitch utrzymała w ubiegłym tygodniu długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną

<p style="text-align: justify;">Rynek oczekiwał utrzymania ratingu na poziomie A- i obniżenia jego perspektywy ze stabilnej do negatywnej. W uzasadnieniu do decyzji Fitch wskazał, że obecna ocena ratingowa odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, dług publiczny na poziomie podobnym do krajów o takim samym ratingu, a także zmniejszający się dług zagraniczny.</p>

>

Jednocześnie Fitch w swoim komunikacie zwrócił uwagę na niższ? przewidywalność polityki gospodarczej w Polsce od października 2015 r. Agencja zaznaczyła, że część najbardziej kontrowersyjnych obietnic wyborczych PiS, takich jak przewalutowanie kredytów walutowych, nie została dotychczas spełniona. W komunikacie zwrócono również uwagę, że wybór nowych członków RPP przez PiS jak do tej pory nie wpłyn?ł na nastawienie w polityce monetarnej. Co więcej, obecny rz?d jak dot?d nie przekracza unijnego kryterium deficytu budżetowego (próg 3% PKB). Agencja przewiduje utrzymywanie się deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB przeciętnie na poziomie 2,9% w latach 2016-2018 (lokalne maksimum równe 3,0% w 2017 r.) oraz stopniowy wzrost długu publicznego, który lokalne maksimum osi?gnie w 2018 r. (53,2%), a w średnim okresie ukształtuje się na poziomie ok. 53,0%. Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że ryzyka w górę i w dół dla oceny wiarygodności kredytowej Polski s? zbilansowane. W ocenie Fitch potencjalnie negatywne dla ratingu będ? brak stabilizacji deficytu budżetowego w średnim okresie, wprowadzenie ustawy frankowej w kształcie zagrażaj?cym stabilności finansowej, a także zmiany w polityce gospodarczej lub silniejszy od oczekiwań wpływ Brexit, które zagroziłyby stabilności makroekonomicznej i perspektywom wzrostu gospodarczego. Z kolei do podniesienia ratingu mogłoby dojść w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego wspieraj?cego konwergencję do krajów o ratingu A, a także obniżenie zadłużenia zagranicznego. Łagodniejsza od oczekiwań rynku decyzja Fitch jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla złotego i cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin