Analizy i badania

5 powodów, dla których warto wdrożyć RPO

<p style="text-align: justify;"><strong>W czasach dynamicznie zmieniających się warunków ekonomicznych i ogromnej konkurencji rynkowej kluczem do sukcesu jest szybkie podejmowanie decyzji biznesowych i ich efektywna realizacja. Dotyczy to wszystkich obszarów biznesu, również rekrutacji pracowników. Na tę potrzebę odpowiada Recruitment Process Outsourcing (RPO) czyli outsourcing procesu rekrutacji.</strong></p>

>

Zlecenia rekrutacyjne pojawiaj? się w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych poszczególnych działów w firmie i wymagaj? szybkiego działania.Tymczasem wewnętrzne działy HR s? pochłonięte realizacj? zadań priorytetowych z punktu widzenia całej organizacji, np. planowaniem szkoleń i rozwoju pracowników, optymalizacj? polityki personalnej czy employer brandingiem. Pogodzenie realizacji strategicznych zadań z szybkim reagowaniem na potrzeby biznesu staje się dużym wyzwaniem.

Outsourcing procesu rekrutacji nie tylko odci?ża pracowników wewnętrznych działów HR, ale też obniża koszt zrekrutowania pracownika, pozwala zyskać dostęp do talentów, elastycznie odpowiada na bież?ce potrzeby firmy oraz prowadzi do ujednolicenia procesu rekrutacji. Przyjrzyjmy się korzyściom, jakie RPO może przynieść organizacji.

Odci?żenie wewnętrznego HR

W dzisiejszych czasach kandydaci aplikuj? do kilku organizacji jednocześnie, odpowiadaj?c na podobne do siebie oferty, dlatego sukces rekrutacji w dużej mierze zależy od szybkości działania rekruterów. Uzyskanie dostępu do najlepszych kandydatów wymaga sprawnego działania. Niestety, najczęściej natłok obowi?zków uniemożliwia działom HR szybk? i efektywn? realizację powierzonych rekrutacji. Zwłaszcza, gdy zlecenie dotyczy obsadzenia wielu stanowisk w kilku miejscach w kraju. Większość działów HR jest zlokalizowana w centrali, co dodatkowo utrudnia realizację procesu. W takiej sytuacji najlepszym rozwi?zaniem jest powierzenie zlecenia firmie specjalizuj?cej się w rekrutacjach, która ma przygotowan? kadrę, sprawdzone narzędzia i możliwość pozyskiwania kandydatów w najbardziej efektywny sposób.

„Przekazanie procesu rekrutacji sprawdzonemu partnerowi biznesowemu pozwala zachować oczekiwan? jakość, dotrzymać terminu i spełnić oczekiwania wewnętrznych klientów. Współpraca zazwyczaj rozpoczyna się od szczegółowych uzgodnień z klientem, uwzględniaj?cych opis wszystkich procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych oraz precyzyjnie określaj?cych czas ich realizacji. Firma specjalizuj?ca się w rekrutacjach zazwyczaj świadczy usługi za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw, co pozwala rekrutować pracowników na terenie całego kraju w tym samym czasie” – podkreśla Andrzej Trela, Dyrektor Działu Sprzedaży w LeasingTeam Group.

Niższy koszt zrekrutowania pracownika

Przeprowadzenie rekrutacji własnymi siłami często bywa kosztowniejsze niż przekazanie jej na zewn?trz. Planuj?c samodzieln? realizację procesu firma powinna uwzględnić w swoim budżecie koszty: publikacji ogłoszeń, rozwi?zań technologicznych oraz czasu wszystkich osób zaangażowanych w proces. Warto także wzi?ć pod uwagę, że dla działu HR to jeden z wielu projektów, którego realizacja zależy od bież?cych priorytetów. Pośrednim kosztem prowadzenia procesu rekrutacji ad hoc może być przedłużaj?cy się okres wolnego wakatu czy niedopasowanie kandydata do stanowiska. Firma przejmuj?ca odpowiedzialność za realizację procesu, już z racji swojego doświadczenia, specjalizacji, zasobów i dostępu do zaawansowanych narzędzi,stosuje najefektywniejsze rozwi?zania, co wpływa na skrócenie czasu obsadzania wakatu. Firmy dostarczaj?ce usługi RPO rozliczaj? się tylko i wył?cznie za zrealizowane zadania. To oznacza, że firma zapłaci za proces tylko, jeśli zdecyduje się zatrudnić rekomendowanego przed dostawcę kandydata.

Dostęp do talentów na każdym szczeblu stanowisk

W przypadku rekrutacji osób na specjalistyczne i menedżerskie stanowiska wykorzystanie RPO daje możliwość zidentyfikowania i pozyskania talentów dla organizacji.Firmy rekrutacyjne poświęcaj? czas nie tylko na zrozumienie bież?cych potrzeb rekrutacyjnych, ale też długofalowej strategii organizacji, co przekłada się na dopasowanie kandydatów zarówno do stanowiska, jak i organizacji. Z doświadczenia LeasingTeam Outsourcing wynika, że podstaw? skuteczności działania jest dywersyfikowanie kanałów dotarcia, co pozwala pozyskać kandydatów o unikalnych kompetencjach i umiejętnościach, gotowych do objęcia najbardziej wymagaj?cych stanowisk. W przypadku takich pozycji niezwykle istotna jest weryfikacja potencjalnych kandydatów poprzez poddanie ich testom psychologicznym i testom kompetencji, a w niektórych przypadkach zaproszenie do udziału w autorskim programie assessment center.

„Popularność RPO wśród pracodawców będzie rosła, ponieważ rynek zmienia się i pracownicy coraz odważniej podejmuj? decyzję o zmianie pracy. Specjalistyczne i menedżerskie stanowiska nie mog? przez dłuższy czas pozostawać nieobsadzone, ponieważ to ryzykowne dla organizacji. W tej sytuacji jedynie RPO pozwala szybko zrealizować nawet bardzo wymagaj?cy proces rekrutacji” – komentuje Andrzej Trela z LeasingTeam Group.

Elastyczne odpowiadanie na potrzeby firmy

W każdej firmie występuj? wahania zapotrzebowania na usługi rekrutacyjne. Jeśli firma się rozwija i przykładowo otwiera nowy oddział, pojawia się potrzeba zatrudnienia większej liczby pracowników. Podobnie dzieje się w przypadku grudniowego sezonu świ?tecznego. Zdarza się też, że ze względu na odpływ klientów czy spadek przychodów, zatrudnianie nowych osób jest przez dłuższy czas zamrożone. Firmy świadcz?ce usługi RPO s? elastyczne i maj? struktury, które pozwalaj? im dopasować się do każdej sytuacji. W zależności od potrzeb mog? angażować do procesu wielkie zespoły rekrutacyjne lub kilku konsultantów.Niezależnie od wielkości angażowanych zasobów firma powierzaj?ca proces rekrutacji zawsze zapłaci wył?cznie za obsadzony wakat.

Standaryzacja procesu rekrutacji

Kandydatom bior?cym udział w procesie rekrutacji bardzo często brakuje informacji na temat przewidzianych etapów rekrutacji oraz informacji zwrotnej dotycz?cej ich udziału w procesie. Może to zniechęcić kandydata do firmy i negatywnie wpłyn?ć na employer branding. To powracaj?cy problem wielu firm, w których procesy rekrutacyjne s? organizowane przy udziale różnych działów. Przekazanie rekrutacji na zewn?trz zapewnia standaryzację procesu. Dzięki zaangażowaniu zewnętrznego partnera wszystkie elementy będ? spójne, komunikacja stanie się łatwiejsza, a przebieg procesu jasny i przewidywalny dla każdej ze stron.

„Zachowanie spójności procesu rekrutacji może być dużym problemem, zwłaszcza w organizacjach o rozbudowanych strukturach, czy działaj?cych w wielu lokalizacjach. Doświadczony dostawca usług RPO może w efektywny sposób zoptymalizować proces rekrutacji, zapewniaj?c najlepsze praktyki i przewidywalność procesu rekrutacji zarówno z perspektywy biznesu, jak i kandydatów”   – podkreśla Andrzej Trela z LeasingTeam Group.

Szybkie podejmowanie decyzji biznesowych przekłada się na konieczność jeszcze efektywniejszego działania, również w zakresie rekrutacji. To zaangażowani i kompetentni pracownicy przyczyniaj? się do rozwoju organizacji i budowania jej przewagi konkurencyjnej. Warto pamiętać, że od tego czy organizacja zyska do nich dostęp i jak szybko to się stanie, zależy jej sukces rynkowy.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

LeasingTeamOutsourcing  tworzy i  wdraża innowacyjne rozwi?zania, które wspieraj? firmy w  podwyższaniu efektywności i  optymalizacji kosztów. Dostarczane przez spółkę usługi w  sposób wymierny wpływaj? na  poprawę wydajności przedsiębiorstw. LeasingTeam Outsourcing realizuje najtrudniejsze i  najbardziej wymagaj?ce projekty z  zakresu outsourcingu procesów i  funkcji, oferuje doradztwo strategiczne w  obszarze HRM, RPO – outsourcing procesu rekrutacji, a  także koncepcje rozwi?zań IT dla HR. Spółka specjalizuje się w  projektach z  wielu obszarów, głównie: produkcji, administracji i  sprzedaży.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

5 powodów, dla których warto wdrożyć RPO

<p style="text-align: justify;"><strong>W czasach dynamicznie zmieniających się warunków ekonomicznych i ogromnej konkurencji rynkowej kluczem do sukcesu jest szybkie podejmowanie decyzji biznesowych i ich efektywna realizacja. Dotyczy to wszystkich obszarów biznesu, również rekrutacji pracowników. Na tę potrzebę odpowiada Recruitment Process Outsourcing (RPO) czyli outsourcing procesu rekrutacji.</strong></p>

>

Zlecenia rekrutacyjne pojawiaj? się w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych poszczególnych działów w firmie i wymagaj? szybkiego działania.Tymczasem wewnętrzne działy HR s? pochłonięte realizacj? zadań priorytetowych z punktu widzenia całej organizacji, np. planowaniem szkoleń i rozwoju pracowników, optymalizacj? polityki personalnej czy employer brandingiem. Pogodzenie realizacji strategicznych zadań z szybkim reagowaniem na potrzeby biznesu staje się dużym wyzwaniem.

Outsourcing procesu rekrutacji nie tylko odci?ża pracowników wewnętrznych działów HR, ale też obniża koszt zrekrutowania pracownika, pozwala zyskać dostęp do talentów, elastycznie odpowiada na bież?ce potrzeby firmy oraz prowadzi do ujednolicenia procesu rekrutacji. Przyjrzyjmy się korzyściom, jakie RPO może przynieść organizacji.

Odci?żenie wewnętrznego HR

W dzisiejszych czasach kandydaci aplikuj? do kilku organizacji jednocześnie, odpowiadaj?c na podobne do siebie oferty, dlatego sukces rekrutacji w dużej mierze zależy od szybkości działania rekruterów. Uzyskanie dostępu do najlepszych kandydatów wymaga sprawnego działania. Niestety, najczęściej natłok obowi?zków uniemożliwia działom HR szybk? i efektywn? realizację powierzonych rekrutacji. Zwłaszcza, gdy zlecenie dotyczy obsadzenia wielu stanowisk w kilku miejscach w kraju. Większość działów HR jest zlokalizowana w centrali, co dodatkowo utrudnia realizację procesu. W takiej sytuacji najlepszym rozwi?zaniem jest powierzenie zlecenia firmie specjalizuj?cej się w rekrutacjach, która ma przygotowan? kadrę, sprawdzone narzędzia i możliwość pozyskiwania kandydatów w najbardziej efektywny sposób.

„Przekazanie procesu rekrutacji sprawdzonemu partnerowi biznesowemu pozwala zachować oczekiwan? jakość, dotrzymać terminu i spełnić oczekiwania wewnętrznych klientów. Współpraca zazwyczaj rozpoczyna się od szczegółowych uzgodnień z klientem, uwzględniaj?cych opis wszystkich procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych oraz precyzyjnie określaj?cych czas ich realizacji. Firma specjalizuj?ca się w rekrutacjach zazwyczaj świadczy usługi za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw, co pozwala rekrutować pracowników na terenie całego kraju w tym samym czasie” – podkreśla Andrzej Trela, Dyrektor Działu Sprzedaży w LeasingTeam Group.

Niższy koszt zrekrutowania pracownika

Przeprowadzenie rekrutacji własnymi siłami często bywa kosztowniejsze niż przekazanie jej na zewn?trz. Planuj?c samodzieln? realizację procesu firma powinna uwzględnić w swoim budżecie koszty: publikacji ogłoszeń, rozwi?zań technologicznych oraz czasu wszystkich osób zaangażowanych w proces. Warto także wzi?ć pod uwagę, że dla działu HR to jeden z wielu projektów, którego realizacja zależy od bież?cych priorytetów. Pośrednim kosztem prowadzenia procesu rekrutacji ad hoc może być przedłużaj?cy się okres wolnego wakatu czy niedopasowanie kandydata do stanowiska. Firma przejmuj?ca odpowiedzialność za realizację procesu, już z racji swojego doświadczenia, specjalizacji, zasobów i dostępu do zaawansowanych narzędzi,stosuje najefektywniejsze rozwi?zania, co wpływa na skrócenie czasu obsadzania wakatu. Firmy dostarczaj?ce usługi RPO rozliczaj? się tylko i wył?cznie za zrealizowane zadania. To oznacza, że firma zapłaci za proces tylko, jeśli zdecyduje się zatrudnić rekomendowanego przed dostawcę kandydata.

Dostęp do talentów na każdym szczeblu stanowisk

W przypadku rekrutacji osób na specjalistyczne i menedżerskie stanowiska wykorzystanie RPO daje możliwość zidentyfikowania i pozyskania talentów dla organizacji.Firmy rekrutacyjne poświęcaj? czas nie tylko na zrozumienie bież?cych potrzeb rekrutacyjnych, ale też długofalowej strategii organizacji, co przekłada się na dopasowanie kandydatów zarówno do stanowiska, jak i organizacji. Z doświadczenia LeasingTeam Outsourcing wynika, że podstaw? skuteczności działania jest dywersyfikowanie kanałów dotarcia, co pozwala pozyskać kandydatów o unikalnych kompetencjach i umiejętnościach, gotowych do objęcia najbardziej wymagaj?cych stanowisk. W przypadku takich pozycji niezwykle istotna jest weryfikacja potencjalnych kandydatów poprzez poddanie ich testom psychologicznym i testom kompetencji, a w niektórych przypadkach zaproszenie do udziału w autorskim programie assessment center.

„Popularność RPO wśród pracodawców będzie rosła, ponieważ rynek zmienia się i pracownicy coraz odważniej podejmuj? decyzję o zmianie pracy. Specjalistyczne i menedżerskie stanowiska nie mog? przez dłuższy czas pozostawać nieobsadzone, ponieważ to ryzykowne dla organizacji. W tej sytuacji jedynie RPO pozwala szybko zrealizować nawet bardzo wymagaj?cy proces rekrutacji” – komentuje Andrzej Trela z LeasingTeam Group.

Elastyczne odpowiadanie na potrzeby firmy

W każdej firmie występuj? wahania zapotrzebowania na usługi rekrutacyjne. Jeśli firma się rozwija i przykładowo otwiera nowy oddział, pojawia się potrzeba zatrudnienia większej liczby pracowników. Podobnie dzieje się w przypadku grudniowego sezonu świ?tecznego. Zdarza się też, że ze względu na odpływ klientów czy spadek przychodów, zatrudnianie nowych osób jest przez dłuższy czas zamrożone. Firmy świadcz?ce usługi RPO s? elastyczne i maj? struktury, które pozwalaj? im dopasować się do każdej sytuacji. W zależności od potrzeb mog? angażować do procesu wielkie zespoły rekrutacyjne lub kilku konsultantów.Niezależnie od wielkości angażowanych zasobów firma powierzaj?ca proces rekrutacji zawsze zapłaci wył?cznie za obsadzony wakat.

Standaryzacja procesu rekrutacji

Kandydatom bior?cym udział w procesie rekrutacji bardzo często brakuje informacji na temat przewidzianych etapów rekrutacji oraz informacji zwrotnej dotycz?cej ich udziału w procesie. Może to zniechęcić kandydata do firmy i negatywnie wpłyn?ć na employer branding. To powracaj?cy problem wielu firm, w których procesy rekrutacyjne s? organizowane przy udziale różnych działów. Przekazanie rekrutacji na zewn?trz zapewnia standaryzację procesu. Dzięki zaangażowaniu zewnętrznego partnera wszystkie elementy będ? spójne, komunikacja stanie się łatwiejsza, a przebieg procesu jasny i przewidywalny dla każdej ze stron.

„Zachowanie spójności procesu rekrutacji może być dużym problemem, zwłaszcza w organizacjach o rozbudowanych strukturach, czy działaj?cych w wielu lokalizacjach. Doświadczony dostawca usług RPO może w efektywny sposób zoptymalizować proces rekrutacji, zapewniaj?c najlepsze praktyki i przewidywalność procesu rekrutacji zarówno z perspektywy biznesu, jak i kandydatów”   – podkreśla Andrzej Trela z LeasingTeam Group.

Szybkie podejmowanie decyzji biznesowych przekłada się na konieczność jeszcze efektywniejszego działania, również w zakresie rekrutacji. To zaangażowani i kompetentni pracownicy przyczyniaj? się do rozwoju organizacji i budowania jej przewagi konkurencyjnej. Warto pamiętać, że od tego czy organizacja zyska do nich dostęp i jak szybko to się stanie, zależy jej sukces rynkowy.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

LeasingTeamOutsourcing  tworzy i  wdraża innowacyjne rozwi?zania, które wspieraj? firmy w  podwyższaniu efektywności i  optymalizacji kosztów. Dostarczane przez spółkę usługi w  sposób wymierny wpływaj? na  poprawę wydajności przedsiębiorstw. LeasingTeam Outsourcing realizuje najtrudniejsze i  najbardziej wymagaj?ce projekty z  zakresu outsourcingu procesów i  funkcji, oferuje doradztwo strategiczne w  obszarze HRM, RPO – outsourcing procesu rekrutacji, a  także koncepcje rozwi?zań IT dla HR. Spółka specjalizuje się w  projektach z  wielu obszarów, głównie: produkcji, administracji i  sprzedaży.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin