Analizy i badania

43% Polaków kupuje odzież przynajmniej raz w miesiącu

<p style="text-align: justify;"><strong>Polski rynek odzieżowo-tekstylny należy do jednego z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość produkcji sprzedanej sektora w 2016 r. wynosiła blisko 30 mld zł. Polacy w umiarkowany sposób interesują się modą i w większości dokonują przemyślanych zakupów odzieży lub obuwia. 46% nie wydaje na ten cel więcej niż 10% swoich miesięcznych zarobków. Czynnikami decydującymi o wyborze konkretnego produktu są przede wszystkim fason oraz cena produktu. Ponad 40% konsumentów przyznaje, że kupuje odzież przynajmniej raz w miesiącu. Połowa respondentów dokonała zakupu odzieży lub obuwia przez internet w ciągu ostatniego półrocza, kierując się najczęściej oszczędnością oraz wygodą – wynika z najnowszego raportu pt. „Rynek mody w Polsce”, przygotowanego przez KPMG w Polsce we współpracy z Akademią Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego.</strong></p>

>

Wartość polskiego sektora odzieżowo-tekstylnego systematycznie rośnie

Wartość sprzedana sektora odzieżowo-tekstylnego na koniec 2016 r. wynosiła 29,1 mld zł. Pracowało w nim ponad 187 tys. osób zatrudnionych w 22 tys. przedsiębiorstwach zajmuj?cych się produkcj? odzieży, wyrobów tekstylnych oraz produkcj? skór i wyrobów skórzanych. Pomimo dobrej kondycji samego sektora, wartość średniego wynagrodzenia brutto zatrudnionych pracowników wahała się w przedziale 2,2-2,8 tys. zł w  zależności od segmentu, w którym działała firma. Bior?c pod uwagę inne obszary przetwórstwa przemysłowego były to jedne z najniższych zarobków.

Polski rynek odzieżowo-obuwniczy o wartości około 10-12 mld USD plasuje się w pierwszej dziesi?tce krajów należ?cych do Unii Europejskiej oraz pierwszej trzydziestce na świecie. W 2016 r. Polska wyeksportowała produkty o wartości 3,2 mld zł, głównie do państw Unii Europejskiej, które były odpowiedzialne za 82,5% eksportu. Importowana odzież miała wartość 1,4 mld zł, a 71,3% importu pochodziło z krajów UE. Firmy działaj?ce w Polsce wyspecjalizowały się w produkcji odzieży roboczej, a coraz większego znaczenia zaczyna nabierać sektor odzieży sportowej oraz termoaktywnej.

Blisko połowa Polaków przeznacza na zakupy odzieżowe nie więcej, niż 300 złotych miesięcznie

Przedsiębiorcy z branży mody bior?cy udział w badaniu KPMG s? w większości zgodni, że Polacy maj? swój styl, chociaż trudno zidentyfikować tzw. typowy polski styl ubierania się. Równocześnie 40% Polaków określiło swój styl jako codzienny, nieformalny. Ankietowane kobiety dwukrotnie częściej od mężczyzn s? skłonne pod?żać za modnymi trendami, ł?cz?c ze sob? różne style.

Chęć pod?żania za trendami przejawia się również w  deklarowanych miesięcznych wydatkach na zakup odzieży – osoby, które chętnie ł?cz? style zdecydowanie częściej od pozostałych s? skłonne wydać na ubrania nawet połowę swoich miesięcznych dochodów netto. Jednak większość ankietowanych (46% wskazań) przeznacza na zakupy odzieży nie więcej, niż 10% swojego miesięcznego wynagrodzenia. Bior?c pod uwagę wysokość średniej krajowej w Polsce oznacza to, że blisko połowa Polaków nie wydaje więcej, niż 300 złotych miesięcznie na zakup odzieży, obuwia lub dodatków.

Zdaniem ankietowanych przedsiębiorców Polacy kupuj? więcej odzieży, obuwia i  dodatków, niż rok wcześniej. Blisko połowa Polaków kupuje odzież przynajmniej raz w miesi?cu lub częściej. Obuwie zazwyczaj kupowane jest sezonowo – raz na pół roku (41% wskazań).

cid:image009.jpg@01D47B40.0A4E8B30

Deklarowane przez blisko połowę Polaków miesięczne wydatki na zakup odzieży, obuwia lub dodatków, które nie przekraczaj? 10% pensji, stanowi? duże wyzwanie dla przedstawicieli branży. Często wpływa to na działania firm, które w walce o klienta stosuj? m.in. agresywn? politykę cenow?. Badania KPMG wskazuj?, że przekłada się to na postawy klientów, z których blisko 50% wstrzymuje się z decyzjami o zakupach do czasu promocji. Trend ten wspiera również dostęp do nowych technologii tj. znacz?cy wzrost popularności porównywania cen produktów w dedykowanych do tego serwisach internetowych. Rodzi to dodatkowe wyzwanie dla sklepów, które przez zmieniaj?ce się trendy zakupowe, musz? walczyć nie tylko o nowych klientów, ale także o lojalność dotychczasowych –  mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Fason i cena głównymi czynnikami wpływaj?cymi na decyzje zakupowe

Z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że najważniejszym elementem ubioru dla Polaków jest obuwie. Co czwarty respondent przyznał, że jest ono bardzo ważnym elementem ubioru, który definiuje jego styl ubierania. Duża uwaga przykładana jest również do okryć wierzchnich oraz części codziennego ubioru – spodni lub spódnic, koszul, bluzek i swetrów. Warto zauważyć, że osoby preferuj?ce biznesowy styl ubierania się duż? uwagę przykładaj? do zegarków, natomiast modne torebki częściej definiuj? kobiecy ponadczasowy styl ubierania się.

Decyzja konsumentów dotycz?ca zakupu ubrania lub obuwia jest zazwyczaj przemyślana – rzadko wi?że się z  impulsem czy zachciank?, częściej jest konsekwencj? pojawiaj?cej się konkretnej potrzeby (67% wskazań). Jak wskazali respondenci, kluczowymi czynnikami decyduj?cymi o zakupie zarówno ubrań, jak i butów s? fason oraz cena. Z kolei przedstawiciele branży odzieżowej i  tekstylnej bior?cy udział w badaniu KPMG wyrazili opinię, że ich zdaniem największy wpływ na wybór produktu przez klientów maj? cena oraz zgodność z najnowszymi trendami.

cid:image010.jpg@01D47B40.0A4E8B30

28% Polaków deklaruje posiadanie odzieży uważanej za luksusow?

Z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że zaledwie 3 na 10 dorosłych Polaków posiada w swojej szafie rzeczy, które ich zdaniem s? luksusowe. Najczęściej (30% wskazań) s? to okrycia wierzchnie, przede wszystkim futra. Blisko co pi?ta osoba zadeklarowała posiadanie luksusowego garnituru lub luksusowej sukienki, które s? przeznaczone na  specjalne okazje. Warto jednak podkreślić, że pojęcie luksusu jest względne – choć średnia wartość wymienianych przez respondentów elementów luksusowej garderoby wynosiła 1403 zł, to połowa z nich była warta nie więcej niż 1000 złotych.

Posiadanie luksusowych ubrań nie jest zjawiskiem powszechnym. Świadczy o tym fakt, że mniej niż 10% ankietowanych Polaków przynajmniej od czasu do czasu dokonuje zakupów w butikach z ubraniami oferuj?cymi ubrania znanych projektantów. Największym zainteresowaniem Polaków ciesz? się sieciowe sklepy odzieżowe, w których najczęściej zakupu ubrań dokonuje 65% badanych. Około 1/3 osób najczęściej wybiera się na zakupy do wielobranżowych sklepów sieciowych oraz butików. Duż? popularności? ciesz? się również wielobranżowe sklepy dyskontowe –  mówi  Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w  dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

cid:image011.jpg@01D47B40.0A4E8B30

3/4 Polaków dokonuje zakupu ubrań lub obuwia przez internet

W ci?gu ostatnich 6 miesięcy połowa Polaków dokonała zakupu ubrań lub obuwia online, a 23% respondentów deklaruje, że robi zakupy tylko w sklepach stacjonarnych. Konsumenci decyduj?cy się na zakup w sieci, kierowali się przede wszystkim oszczędności? pieniędzy (62% wskazań) oraz wygod? dokonania zakupów (60% wskazań). Ważnymi czynnikami, które skłaniaj? blisko połowę Polaków do robienia zakupów odzieżowych i obuwniczych online s? również kwestie zwi?zane z większym wyborem, niż w sklepie stacjonarnym (49% wskazań), szybkości? zakupów (45% wskazań) oraz możliwości? dokonania zakupów przez cał? dobę (43%). Konsumenci, którzy nigdy nie zdecydowali się na zakupy online, argumentuj? to przede wszystkim chęci? przymierzenia ubrania lub butów przed ich zakupem (79% wskazań). Z kolei wśród najczęściej wymienianych wad zakupów internetowych s? niezadowolenie z kupionych produktów i długi czas oczekiwania na przesyłkę.

cid:image012.jpg@01D47B40.0A4E8B30

Blisko połowa ankietowanych (48% wskazań) nigdy nie zwróciła produktu kupionego przez internet. Ci, którzy na zwrot się zdecydowali, najczęściej dokonali go zaledwie 2-3 razy, a powodami takiej decyzji było najczęściej niedopasowanie ubrania (69% wskazań) lub zmiana decyzji po zakupie (33% wskazań). Pomimo, że nowoczesne technologie w dynamiczny sposób zmieniaj? podejście do dokonywania zakupów, to aż 70% Polaków nigdy nie spotkało się z nowymi technologiami podczas przegl?dania stron internetowych sklepów odzieżowych lub obuwniczych. Jedyn? znan? i używan? funkcjonalności? (27% wskazań) jest możliwość ogl?dania przedmiotów w widoku 360 stopni poprzez samodzielne sterowanie k?tem nachylenia obrazu.

Szeroki asortyment, atrakcyjne ceny i częste promocje oraz wygodna forma zakupu s? czynnikami, które głównie decyduj? o miejscu zakupu odzieży. Nic więc dziwnego, że kanały online zyskuj? na popularności wśród polskich klientów. Nowoczesne technologie w poł?czeniu ze zmianami modeli biznesowych sieci i platform handlowych pozwalaj? użytkownikom coraz efektywniej korzystać z wielokanałowych systemów sprzedaży. W przeci?gu kilku następnych lat najprawdopodobniej stacjonarne punkty sprzedaży będziemy odwiedzali głównie by dokonać wymiarowania naszej sylwetki lub sprawdzić jakość i fakturę materiału – natomiast fason, kolorystykę czy indywidualne wykończenie ubrania dodatkami wybierzemy sami w sieci. Nasza zindywidualizowana odzież będzie dostarczona w wyznaczonym przez nas terminie i miejscu. Takie podejście, pomimo wzrostu kompleksowości produkcji i logistyki, powinno jednak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności handlowej – właściciele sklepów odzieżowych lub obuwniczych nie będ? musieli ponosić wysokich obecnie kosztów, zwi?zanych z najmem dużych powierzchni handlowych oraz utrzymaniem wysokich zapasów w pełnych rozmiarówkach i kolorystyce –  mówi  Maciej Szatkowski, starszy menedżer w  dziale usług doradczych w  KPMG w Polsce.

Kanał cyfrowy szans? dla firm z sektora odzieżowo-tekstylnego

Ankietowani przedsiębiorcy za kluczow? barierę utrudniaj?c? rozwój całej branży uznaj? liczn? konkurencję wchodz?c? na polski rynek – szczególnie firmy, które prowadz? w Polsce tylko sprzedaż internetow?. W tym kontekście kolejnym wyzwaniem staje się więc wojna cenowa oraz agresywny marketing, który dodatkowo jest wspierany przez konsumentów, którzy w znacznej mierze kieruj? się cen?. Ankietowane firmy zwracaj? również uwagę na problem z zamykaniem polskich szwalni i przenoszeniem produkcji za granicę, brakiem wykwalifikowanych pracowników znaj?cych rzemiosło oraz nadprodukcj? projektantów.

Większy optymizm przedstawicieli sektora odzieżowo-tekstylnego widać w przypadku opinii na temat kanału cyfrowego, którego rozwój wszyscy oceniaj? pozytywnie. Głównymi czynnikami, które będ? miały wpływ na jego rozwój będzie coraz młodsze pokolenie konsumentów wkraczaj?ce na rynek oraz dynamicznie zmieniaj?ce się podejście klientów do dokonywania zakupów – gdzie najważniejszymi czynnikami staj? się wygoda i  dostępność. Przedstawiciele branży bior?cy udział w badaniu wskazuj? jednocześnie, że rozwój kanału cyfrowego mog? spowolnić kwestie zwi?zane z kosztami realizacji i obsługi zamówień internetowych, w tym decyzja, kto je powinien ponosić – klient czy sprzedawca.

Brak wykwalifikowanych pracowników wyzwaniem dla firm z sektora odzieżowo-tekstylnego

Dynamika zmian zachodz?cych w samej branży, a także ich interdyscyplinarność oraz nowe narzędzia sprzedaży i marketingu rodz? duże zapotrzebowanie na now?, wyspecjalizowan? kadrę, bez której rozwój firm z branży mody może być zagrożony. Szkolnictwo, zarówno zawodowe, średnie, jak i wyższe staje się dzisiaj w  niespotykanym dot?d stopniu odpowiedzialne za właściwe przygotowanie kadry zawodowej, z  uwzględnieniem nowych specjalizacji przystosowanych do potrzeb rynku pracy. W świetle dynamicznie ewoluuj?cej branży mody oraz nienad?żaj?cych za t? dynamik? regulacji prawnych, trudno wskazać jeden właściwy kierunek kształcenia, przygotowuj?cy do danej specjalizacji. Nowe zawody w przemyśle mody powstaj? w wyniku poł?czenia lub przekształcenia istniej?cych specjalizacji. Dodatkowo pojawiaj? się nowe specjalizacje, których powstanie wymusiły zmiany zachodz?ce na rynku.

Szeroko rozumiana branża mody stwarza duże możliwości kreowania nowatorskich specjalizacji. W przemyśle modowym, ze względu na jego złożon? specyfikę, ważna jest wiedza nie tylko z  obszaru projektowania czy inżynierii w  zakresie włókiennictwa i  przemysłu mody, ale także zarz?dzania, w  tym zarz?dzania marketingowego, komunikacji, prawa mody. Niezwykle istotne s? także tzw. umiejętności miękkie. Rozwój odpowiednich kwalifikacji oraz kompetencji pracowników tego sektora warunkuje jego stabilny wzrost i  powinien być przedmiotem zainteresowania, zarówno na poziomie polityki sektorowej, jak i działań pojedynczych przedsiębiorców. Ma to tym większe znaczenie, że w 2016 r. w  branży tekstylnej, odzieżowej oraz skórzanej pracowało blisko 200 tysięcy osób. To  liczba porównywalna z populacj?  większego  miasta  –  mówi  Agnieszka Oleksyn-Wajda, radca prawny, kierownik Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego.

Pełne wyniki raportu przygotowanego przez KPMG we współpracy z Akademi? Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego zostały zaprezentowane podczas konferencji Fashion Economy Moda 4.0, która odbyła się 13  listopada 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  oraz  fe.ckp.lazarski.pl.

  ***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Rynek mody w Polsce” powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez konsumentów oraz firm produkuj?cych odzież lub obuwie. Badanie konsumenckie zostało zrealizowane metod? ankiet internetowych CAWI wśród członków panelu internetowego firmy Norstat. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 543 dorosłych kobiet i mężczyzn z 10 największych miast w Polsce. Badanie przedsiębiorstw zostało zrealizowane metod? wywiadów telefonicznych CATI wśród osób na kierowniczych stanowiskach w firmach zajmuj?cych się produkcj? odzieży lub obuwia. Przebadanych zostało 27 średnich i dużych przedsiębiorstw o przychodach powyżej 50 mln zł. Badania zostały przeprowadzone w październiku 2018 r. Część raportu dotycz?ca wyzwań i szans w edukacji branży mody została opracowana przez Akademię Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego.  

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to nowoczesna jednostka uczelniana, oferuj?ca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorz?dowej. Centrum Kształcenia Podyplomowego buduje swoj? ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne oraz doświadczon? kadrę akademick? i  eksperck?, reprezentuj?c? różne instytucje i sektory gospodarki. Misj? Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osi?gania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i  zarz?dzanie swoim rozwojem w oparciu o  specjalistyczn? wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje. Więcej informacji znajduje się na stronie:  ckp.lazarski.pl.

  Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Agnieszka Oleksyn-Wajda, e-mail:  a.oleksyn-wajda@lazarski.pl, tel.: 508  047  046

Joanna Oleniak, e-mail:  j.oleniak@lazarski.edu.pl, tel.: 513 037  776

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin