Komunikaty prasowe

2. edycja badania CSR w praktyce - barometr CCIFP

<p style="text-align: justify;"><strong>Co druga firma odnotowuje korzyści z działań CSR.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong></strong><br /><br /><br />Działania firm w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu dają realne i mierzalne korzyści, takie jak: wzmacnianie wizerunku, zwiększenie zaufania i lojalności różnych grup interesariuszy (52%), a nawet wzrost wyników finansowych (11%). Jest to główny wniosek płynący z badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)”, przeprowadzonego już po raz drugi wśród firm francuskich i polskich należących do Izby.</p>

>

Edukacja w zakresie odpowiedzialnego biznesu wydaje się być kluczowym elementem gwarantuj?cym rozwój CSR w Polsce. Potwierdzaj? to, zarówno wyniki „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, jak i badania Havas Media Group, według których aż 70% konsumentów nie spotkało się nigdy z terminem CSR. Dlatego też firmy wyrażaj? duż? potrzebę szerzenia wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i dzielenia się dobrymi praktykami.   

Dlaczego warto wdrażać CSR?

64% firm decyduje się na prowadzenie działań społecznie odpowiedzialnego biznesu ze względu na wzmocnienie wizerunku organizacji. Dla 44% badanych, CSR skutecznie pomaga w pozyskiwaniu lojalnych pracowników i nowych talentów. Prowadzenie przedsiębiorstwa wynikaj?ce z potrzeby i świadomości poszanowania otoczenia, okazało się ważne dla 42% ankietowanych, należy jednak odnotować, że względem roku ubiegłego jest to wzrost o 22 p.p.   Tegoroczne wyniki barometru CCIFP pokazuj? zmianę w podejściu do prowadzenia działań w obszarze CSR przez firmy. W ubiegłym roku podejmowane inicjatywy były skierowane głównie na zewn?trz organizacji – do klientów lub społeczności lokalnych. W tym roku zdecydowanie więcej działań kierowanych jest do wewn?trz, do pracowników, by dzięki temu pozyskać ich zaufanie i zaangażować w liczne projekty, m.in. z obszaru wolontariatu”, mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

Do kogo najczęściej s? kierowane działania CSR?
  
Najwięcej firm (91%) realizuje działania dla pracowników, drug? kluczow? grup? s? klienci (89%). Dodatkowe świadczenia socjalne wprowadzane przez przedsiębiorców s? już niemal standardem – jak wynika z badań wdrożyło je 92% ankietowanych firm. Podobnie wysoki odsetek (82%) dba o rozwój zawodowy pracowników, a 68% prowadzi politykę różnorodności. W przypadku klientów, przedsiębiorcy kład? nacisk na wielokanałow? komunikację (80%), transparentność przekazu informacji (71%) i regularne badania satysfakcji (69%). Nie zapominaj?c o partnerach biznesowych, firmy tworz? specjalne kodeksy współpracy (79%), dzięki czemu mog? oni wdrażać pewne standardy CSR’owe do swoich działań. W odniesieniu do społeczności lokalnej firmy realizuj? najwięcej projektów na rzecz ochrony środowiska (84%), oraz prowadz? aktywność filantropijn?, wpieraj?c potrzebuj?cych i lokalne organizacje pozarz?dowe.

Systemowe podejście świadczy o dojrzałości CSR.

Pomimo stale rosn?cej liczby firm, które traktuj? CSR strategicznie, nadal część z nich ogranicza się do działań doraźnych. 35% firm prowadzi krótkookresowe akcje CSR, a 27% przeznacza środki finansowe w zależności od chwilowych potrzeb. W dalszym ci?gu aż 1/3 organizacji nie raportuje i nie dostrzega korzyści z prowadzonych projektów (30% firm nie mierzy wyników, a aż 28% nie potrafi ich oszacować). Pozytywnym wynikiem jest natomiast wzrost firm (21% w 2017, w stosunku do 9% w 2016) tworz?cych roczne i dwuletnie strategie CSR, a także duże zaangażowanie zarz?dów firm (58%) w realizację tej strategii. Już 21% firm deklaruje utworzenie w swoich strukturach działu CSR. Niew?tpliwie firmy mog? się pochwalić dojrzałości? w obszarze zarz?dzania etyk?. 95% badanych firm deklaruje, że prowadzi zarz?dzanie wartościami etycznymi, 75% posiada kodeks etyki lub kodeks zasad zawodowych, a 35% ma system zgłaszania nadużyć.   

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji badania zostali: CSR Info, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UN Global Compact Network Poland, Havas Media Group i Havas PR Warsaw.

*****
O badaniu:
2 edycja badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” skierowana jest do firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Badanie przeprowadzono w kwietniu 2017 i adresowano do Prezesów i osób zarz?dzaj?cych, Dyrektorów Działów CSR, PR, HR, Marketingu. Udział w nim wzięło 67 firm. Celem badania było pogłębienie wiedzy na temat poziomu zaangażowania w CSR firm stowarzyszonych w CCIFP. Wyniki pokazuj? jak firmy oceniaj? kondycję społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, jak realizuj? w praktyce jego założenia oraz jakie maj? plany rozwoju na najbliższe lata. Założeniem badania „CSR w praktyce” jest jego cykliczność, która pozwoli rok do roku monitorować stan i kierunek rozwoju CSR w firmach francuskich.

O CCIFP   
Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedn? z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjaj? współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocj? najlepszych praktyk oraz rozwi?zań biznesowych, zapewniaj?cych rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Zwi?zku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszaj?cego 112 Izb francuskich na świecie. www.ccifp.pl

Kontakt dla mediów:
Mariusz Kielich, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel.: +48 507 121 269

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin