Analizy i badania

Spadek koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł w grudniu ub. r. do 52,8 pkt. wobec 53,2 pkt. w listopadzie.</p>

>

W strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje nieznaczne obniżenie składowej dotycz?cej nowych zamówień ogółem (pozostaj?c blisko poziomu 55 pkt.), przy jednoczesnym wyraźnym spadku (o ok. 2-3 pkt.) składowej dotycz?cej nowych zamówień eksportowych. Oznacza to, że w grudniu popyt krajowy pozostał silny natomiast nast?piło pogorszenie popytu zagranicznego (por. MAKROpuls z 02.01.2015). Pomimo niewielkiego spadku w grudniu, wskaźnik PMI wzrósł w IV kw. 2014 r. do 52,4 pkt. z 49,3 pkt. w III kw. Nie zmienia to naszego scenariusza lekkiego spowolnienia wzrostu PKB w IV kw. ub. r. do 3,0% r/r wobec 3,3% w III kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!