Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dane o PKB poniżej oczekiwań

Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zmniejszyła się do -0,6% r/r w II kw. b.r. wobec -0,3% r/r w I kw., kształtując się nieznacznie poniżej wstępnego szacunku (-0,5%) i naszej prognozy (-0,2%).

Do spadku dynamiki PKB w II kw. w porównaniu z I kw. przyczynił się niższy wkład konsumpcji, której dynamika obniżyła się z -2,0% r/r w I kw. do -2,7%. Obniżenie rocznej dynamiki konsumpcji było spowodowane głównie efektem wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych wywołanych napływem uchodźców z Ukrainy. Przyczyną obniżenia rocznej dynamiki PKB w II kw. był również spadek wkładu eksportu netto (z 4,3 pkt. proc. w I kw. do 3,1 pkt. proc.), spowodowany silniejszym zmniejszeniem rocznej dynamiki eksportu niż importu. Co ciekawe, w II kw. odnotowano zaskakujący spadek wolumenu eksportu w ujęciu rocznym, do czego naszym zdaniem przyczyniło się zmniejszenie eksportu towarów do krajów będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

W II kw. odnotowano silnie ujemny wkład przyrostu zapasów do wzrostu PKB (-3,8 pkt. proc.), który zwiększył się nieznacznie w porównaniu z I kw. (-4,1 pkt. proc.), tym samym dynamizując wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym. Utrzymujący się silnie ujemny wkład przyrostu zapasów był efektem dalszej redukcji nadmiarowych zapasów buforowych zakumulowanych w przetwórstwie przemysłowym w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie, na co wskazywały wyniki badań koniunktury (PMI).

W strukturze PKB w II kw. na uwagę zasługuje przyspieszenie wzrostu inwestycji do 7,9% r/r z 5,5% w II kw. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki nakładów brutto na środki trwałe było zwiększenie dynamiki inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób, która wyniosła 12,9% r/r (najwyżej od II kw. 2019 r.) wobec 7,2% w I kw. Przyspieszenie wzrostu inwestycji firm było na tyle silne, że skompensowało negatywne dla dynamiki nakładów ogółem prognozowane przez nas w II kw. spowolnienie wzrostu inwestycji mieszkaniowych i publicznych. Głównym źródłem przyspieszenia wzrostu inwestycji firm w II kw. były rosnące nakłady na „maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia”. Wskazuje to, że spowolnienie wzrostu popytu zewnętrznego (efekt silnego pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym strefy euro) i wewnętrznego (spadek wydatków gospodarstw domowych na konsumpcję) stanowią silny impuls do restrukturyzacji przedsiębiorstw, której celem jest zwiększenie wydajności pracy.


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!